VAŽNA OBAVIJEST VEZANO ZA POTPISIVANJE UGOVORA – NOVČANI STIMULANS – I JAVNI POZIV 2019. GODINA

Korisnici sredstava kojima su po zaključenom Javnom pozivu Fonda od 12.03.2019. godine dodijeljena sredstva, bit će obavješteni o terminima potpisivanja Ugovora.
Korisnici su dužni prilikom zaključenja Ugovora sa Fondom dostaviti sljedeću dokumentaciju:


NAPOMENA:

Mjenicu i mjeničnu izjavu ne može potpisati opunomoćenik.
Mjenicu i mjeničnu izjavu potpisuje ovlaštena osoba. Opunomoćenik može potpisati samo Ugovor sa Fondom pod uslovom da ima notarski ovjerenu punomoć u kojoj piše „Da može potpisati Ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom“.
Ukoliko se radi o slijepoj, slabovidnoj ili osobi koja ne može pisati, ista je dužna kod notara u prisustvu dva svjedoka ovjeriti otisak prsta na mjenicama i mjeničnim izjavama.
Ovlaštena osoba ne može koristiti faksimil prilikom zaključenja Ugovora.
Sve iznad navedeno se odnosi i na osnivače.NOVČANI STIMULANS – POSLODAVCI potrebno je dostaviti sljedeće:

POSLODAVCI  ZA NOVČANI STIMULANS DOSTAVLJAJU UKUPNO 6 MJENICA I 6 MJENIČNIH IZJAVA:

 1. Tri (3) prazne/bjanko mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
  Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice, na ovome primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledaj OVDJE.
 2. Tri (3) mjenične izjave
  Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu, ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti  tri mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE.
  Na ovu mjeničnu izjavu odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 3. Tri (3) svojeručno potpisane mjenice sa tri (3) potpisane mjenične izjave na glavni račun osnivača (pravnog ili fizičkog lica ili vlasnika subjekta) – korisnika sredstava, u svrhu jednaku iznad navedenoj.
 • U slučaju da je pravno lice osnivač subjekta, mjenice i mjenične izjave potpisuje ovlašteno lice u pravnom subjektu osnivaču subjekta – korisnika sredstava. Neophodno je staviti pečat osnivača – pravnog lica na mjenice i mjenične izjave.
 • Ukoliko je više fizičkih ili pravnih lica osnivač subjekta dovoljno je da jedan od njih dostavi potpisane mjenice i mjenične izjave.
 • Primjer mjenice za osnivača fizičko lice pogledajte OVDJE
 • Primjer mjenice za osnivača pravno lice pogledajte OVDJE

 (Prilikom popunjavanja mjenice za osnivača koji je pravno lice pečat i tekst ne smiju prelaziti preko sivog djela mjenice)

Osnivač ne mora dolaziti u Fond. Potpisane mjenice i mjenične izjave može poslati.

 • Mjeničnu izjavu za osnivača pravno lice možete preuzeti OVDJE
 • Mjeničnu izjavu za osnivača fizičko lice možete preuzeti OVDJE
 • Ukoliko je osnivač pravno lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu osnivača, sa brojem glavnog transakcijskog računa.
 • Ukoliko je osnivač fizičko lice, dostavlja se potvrda banke o otvorenom računu fizičkog lica, sa brojem tekućeg računa.
 1. Zaključene ugovore o radu sa osobama sa invaliditetom koje su dužni zaposliti, odnosno za čije zapošljavanje su odobrena sredstva Fonda (original ili ovjerena kopija).
 2. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz zaposlenja osoba sa invaliditetom iz prethodnog stava (ovjerena kopija).
 3. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpise Ugovor dostaviti punomoć ovjerenu kod notara u kojoj piše „Da može potpisati Ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom“.
 4. Budžetski korisnici trebaju dostaviti:
 • Depozitni račun za Javne prihode tj. Jedinstveni račun trezora/riznice
 • Vrstu (šifru) prihoda za primljene tekuće transfere od Federacije
 • Šifru Općine korisnika sredstava
 • Budžetska/proračunska organizacija tj. Kod budžetske/proračunske organizacije
 1. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja ugovora sa Fondom.
 2. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa ukoliko ista nije dostavljena u aplikaciji. Napomena: U potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.

NOVČANI STIMULANS – SAMOSTALNI OBRTNICI

SAMOSTALNI OBRTNICI ZA NOVČANI STIMULANS DOSTAVLJAJU UKUPNO 3 MJENICE I 3 MJENIČNE IZJAVE:

 1. Original potvrda banke o solventnosti glavnog računa sa naznačenim brojem glavnog transakcijskog računa, ukoliko ista nije dostavljena u aplikaciji. Napomena: U potvrdi o solventnosti mora biti obavezno naznačeno da se radi o glavnom transakcijskom računu.
 2. Tri (3) prazne/bjanko mjenice, koje će se koristiti na glavni transakcijski račun korisnika sredstava sa ciljem osiguranja namjenske upotrebe sredstava i osiguranja povrata istih Fondu u slučaju upotrebe sredstava suprotno ugovoru.
  Ukoliko ovlaštena osoba po opunomoćeniku dostavlja mjenice na ovom primjeru može se vidjeti kako mjenice trebaju biti ispunjene. Pogledajte  OVDJE.
 3. Tri (3) mjenične izjave
  Mjenične izjave ćete dobiti u Fondu ali ukoliko odgovorno lice u subjektu opunomoćuje nekoga drugog za potpis Ugovora, dužan je po istom dostaviti  tri mjenične izjave koje može preuzeti  OVDJE.
  Na ove mjenične izjave, odgovorno lice dužno je staviti samo pečat i potpis bez popunjavanja ostalih podataka.
 4. Ukoliko se neko drugi ovlašćuje da potpiše Ugovor, dostaviti punomoć ovjerenu kod notara u kojoj piše „Da može potpisati Ugovor sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljanje osoba sa invaliditetom“.
 5. Ponijeti pečat za potrebe zaključenja Ugovora sa Fondom.
 6. Prijavu sa Porezne uprave FBiH obrazac JS 3100 kao dokaz uposlenja samostalnog obrtnika, ukoliko ista nije dostavljena uz aplikacioni obrazac (ovjerena kopija).