Privremeni Upravni odbor na svojoj zadnjoj održanoj sjednici dana, 18.04.2012. godine usvojio je novu Odluku o procedurama za ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu i subvenciju neto plaće, novu Odluku o procedurama za ostvarivanje prava i isplatu stimulansa, te novi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu raspodjele sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, na osnovu kojeg je utvrđen i Prečišćeni tekst istog.

Ukoliko želite preuzeti gore navedene akte, posjetite rubriku Legislativa.