Upravni odbor Fonda je na posljednjoj sjednici usvojio Odluku o načinu i kriterijima utvrđivanja statusa organizacije osoba sa invaliditetom. U skladu sa Odlukom, svi subjekti koji, pozivajući se na status organizacije osoba sa invaliditetom, od Fonda potražuju isplatu sredstava po osnovu refundacije uplaćenih doprinosa na platu i poreza na dohodak, uz prvi sljedeći zahtjev za refundaciju obavezni su priložiti važeći akt nadležne službe za statistiku kojim je utvrđena djelatnost organizacije sa pripadajućom šifrom djelatnosti, a koja odgovara djelatnosti socijalne zaštite osoba sa invaliditetom. Ista obaveza se odnosi i na subjekte čiji zahtjevi za refundacijom su trenutno u postupku rješavanja.

Na osnovu članova 13. i 38. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 28/11), člana VIII Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 48/10), a u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br. 9/10), Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 33. sjednici održanoj 08.09.2016. godine donio je

ODLUKU

o načinu i kriterijima utvrđivanja statusa organizacije osoba sa invaliditetom

 I

U skladu sa Mišljenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike br. 06-35/18-1642/16, u postupcima pred Fondom status organizacije osoba sa invaliditetom priznaje se organizacijama osnovanim u cilju ostvarivanja boljeg položaja i zaštite osoba sa invaliditetom i zadovoljavanja njihovih potreba, a koje prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini imaju registrovanu djelatnost u razredu koji se odnosi na djelatnost socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.

II

Pri utvrđivanju pripadnosti kategoriji organizacije osoba sa invaliditetom iz člana I ove Odluke, kao dokaz Fond uvažava isključivo važeći akt nadležne službe za statistiku kojim je utvrđena djelatnost organizacije sa pripadajućom šifrom djelatnosti, a koja odgovara djelatnosti socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će biti objavljena na službenoj internet stranici Fonda.

                                                                       PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                         Almas Kulović