Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i privredna društva koja ostvaruju status zaštitne radionice

Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i privredna društva koja ostvaruju status zaštitne radionice, odnosno privredna društva koja u svom sastavu imaju dio koji ostvaruje status zaštitne radionice, uz zahtjev za isplatu novčane nadoknade i/ili subvencije neto plaće dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

Zahtjev za isplatu novčane naknade i subvencije se podnosi na obrascu ZNN 1, koji se može preuzeti OVDJE ili neposredno u poslovnim prostorijama Fonda.

a) Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti,

c) Ovjerenu kopiju rješenja o stjecanju statusa privrednog društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom,

d) Ovjerenu kopiju rješenja o invalidnosti ili nalaz ocjenu i mišljenje u skladu sa članom 8. aktuelnog Pravilnika,

e) Original ili ovjerene kopije Ugovora o radu za zaposlene osobe sa invaliditetom, odnosno za sve uposlene ako privredno društvo ostvaruje status zaštitne radionice,

f) Original ili ovjerenu kopiju spiska prijavljenih radnika kod Porezne Uprave FBiH (ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva),

g) Ovjerenu kopiju potvrde banke ili ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa sa naznačenim brojem računa,

h) Interni akt kojim se formira zaštitna radionica kao posebna obračunska organizaciona jedinica sa spiskom radnika koji je čine,

i) Potpisanu platnu listu od strane poslodavca i osobe sa invaliditetom u smislu da je ista dobila platnu listu,

j) Ovjeren obrazac MIP-1023 od strane Porezne Uprave FBiH (ili elektronski predat obrazac),

k) Virmanske naloge ili izvode kao dokaz o uplaćenim porezima i doprinosima i neto plaćama za onaj broj uposlenih za koji je poslodavac izvršio obračun i plaćanje. U slučaju da korisnik vrši zbirni prijenos neto plaća na poslovnu banku, dužan je za taj iznos dostaviti i spisak zaposlenih sa pojedinačim iznosima za isplatu, a koji je prethodno dostavio banci,

l) Od strane Porezne Uprave FBiH ovjeren obrazac Specifikacije 2001 ili 2001 A (ili elektronski predate Specifikacije),

m) Obračun subvencije neto plaće ukupno za sve radnike sa invaliditetom u zaštitnoj radionici.

Dokumenti od a) do h) se prilažu samo prilikom prvog podnošenja zahtjeva i u slučaju nastalih promjena na istim, a ostali dokumenti se prilažu uz svaki pojedinačni zahtjev. Zahtjev za isplatu novčane nadoknade odnosno subvencije može se podnijeti po isteku obračunskog mjeseca ili tromjesječja tekuće godine, tj. zahtjev se podnosi u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, ili prethodna tri mjeseca tekuće godine. Izuzetno, u prvom mjesecu tekuće godine zahtjev za isplatu novčane naknade odnosno subvencije može se podnijeti za posljednji jedan mjesec ili tri posljednja mjeseca prethodne godine.