Na osnovu članova 13. i 38. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 28/11), člana VIII Odluke o osnivanju  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/10), a u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/10) Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, na  45. sjednici održanoj dana 05.10.2017. godine donosi

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije br. 01-02-2-1519/17 od 02.03.2017. godine

I

U članu 2. Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije br. 01-02-2-1519/17 od 02.03.2017. godine dodaje se novi stav (4) koji glasi:

Fond isplaćuje novčanu nadoknadu uplaćenih poreza i doprinosa na visinu pojedinačne neto plate u maksimalnom iznosu od tri (3) prosječne neto plate u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.

II

Van snage se stavlja “Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije br. 01-02-2-1519/17 od 02.03.2017. godine“ br. 01-05-5-7296/17, usvojen na 43. sjednici Upravnog odbora.

III

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije br.01-02-2-1519/17 stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                                                                                      Almas Kulović