Ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, u ime Vlade Federacije  Bosne i Hercegovine, i Institut za otvoreno društvo OSI, koji predstavlja direktorica Mental Health Initiative, Judith Klein su jučer u zgradi Vlade Federacije  BiH svečano potpisali Sporazum o saradnji u vrijednosti od 1.200.000 konvertibilnih maraka, a čiji je cilj poboljšanje kvalitete života i zaštita ljudskih prava osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama.

Programom Razvoj Službi Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku u Federaciji BiH, vrijednim milion i dvjesto hiljada konvertibilnih maraka, razvit će se u narednom vremenskom periodu od tri godine na području Federacije BiH samoodržive Službe za stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku.

Projekat Stanovanja u lokalnoj zajednici uz podršku, koji će se najprije realizirati u  Unskosanskom kantonu, je ponudio otvorena vrata i ostalim kantonima, gdje se također očekuju uspješni rezultati.

Vrlo je važno napomenuti kako je promoviranje socijalne uključenosti i poštivanje ljudskih prava jedna od glavnih komponenti članstva u Europskoj uniji, te je stoga ova inicijativa prvi konkretni korak u BiH od strane vladinog sektora  u cilju poboljšanja sveukupne sustavne pomoći u zajednici. Na taj način će se postići veća i uspješnija socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama, te  njihova aktivacija i sudjelovanje u razvoju društvene zajednice.

Također, ovaj potpisani Sporazum o saradnji uveliko doprinosi poštivanju ljudskih prava zagarantiranih UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, sa posebnim naglaskom na Član 19, kojim se garantuje samostalno življenje osoba sa invaliditetom  i uključenost u zajednicu.

                                                                                                                                                                                 (Izvor: Federalno ministarstvo rada i socijalne poliltike)