U prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa inaliditetom jučer je održan sastanak kojem je prisustvovalo sedam predstavnika organizacija lica sa invaliditetom, privrednih društava za zapošljavanje lica sa invalditetom i predstavnici  Fonda za zapošljavanje osoba sa invalditetom. Tom prilikom  potpisan je memoradnum o saradnji kojim su predvidjene zajedničke aktivnosti vezane za primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavnaju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“ br.9/10) i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invalditetom u FBiH.

Potpisnici memoranduma usaglasili su se da se formira Koordinaciono tijelo u svrhu analiziranja situacije u vezi sa primjenom Zakona, provođenja i unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavnaja osoba sa invalditetom u FBiH, međusobnog informisanja, zauzimanje zajedničkih stavova, te pokretanja inicijativa prema nadležnim državnim organima, privrednim društvima i drugim subjektima. Između ostalog razmotrena je i problematika dosadašnje primjene Zakona i stim u vezi je zaključeno da se pokrene inicijativa prema nadležnim organima za izmjene i dopune istog. Prisutni su na sastanku također upoznati o dosadašnjem  radu Fonda  i predviđenim aktivnostima Fonda za naredni period. Ovom prilikom je istaknuto je da će Fond u skorije vrijeme objaviti Javne pozive za dodjelu novčanih stimulansa za nova upošljavanja osoba sa invalditetom pod opštim uslovima kao i dodjelu novčanih sredstava za održivost i unapređenje postojeće zaposlenosti osoba sa invaliditetom pod posebnim uslovima.

Memorandum možete preuzeti ovdje.