Organizacije osoba sa invaliditetom

Organizacije osoba sa invaliditetom koje podnose zahtjev za isplatu novčane nadoknade i/ili subvencije neto plaće dužne su priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

Zahtjev za isplatu novčane naknade i subvencije se podnosi na obrascu ZNN 1, koji se može preuzeti OVDJE ili neposredno u poslovnim prostorijama Fonda.

a) Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti,

c) Ovjerenu kopiju rješenja o invalidnosti ili nalaz ocjenu i mišljenje u skladu sa članom 8. aktuelnog Pravilnika,

d) Original ili ovjerenu kopiju Ugovora o radu za zaposlene osobe sa invaliditetom,

e) Original ili ovjerenu kopiju spiska prijavljenih radnika kod Porezne Uprave FBiH (ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva),

f) Ovjerenu kopiju potvrde banke ili ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa sa naznačenim brojem računa,

g) Potpisanu platnu listu od strane poslodavca i osobe sa invaliditetom u smislu da je ista dobila platnu listu,

h) Ovjeren obrazac MIP-1023 od strane Porezne Uprave FBiH (ili elektronski predat obrazac),

i) Virmanske naloge ili izvode kao dokaz o uplaćenim porezima i doprinosima i neto plaćama za onaj broj uposlenih za koje je poslodavac izvršio obračun i plaćanje. U slučaju da korisnik vrši zbirni prijenos neto plaća na poslovnu banku, dužan je za taj iznos dostaviti i spisak zaposlenih sa pojedinačim iznosima za isplatu, a koji je prethodno dostavio banci.

j) Od strane Porezne Uprave FBiH ovjeren obrazac Specifikacije 2001 ili 2001 A (ili elektronski predate Specifikacije).

Dokumenti od a) do f) se prilažu samo prilikom prvog podnošenja zahtjeva i u slučaju nastalih promjena na istim, a ostali dokumenti se prilažu uz svaki pojedinačni zahtjev.

Status organizacije osoba sa invaliditetom priznaje se organizacijama osnovanim u cilju ostvarivanja boljeg položaja i zaštite osoba sa invaliditetom i zadovoljavanja njihovih potreba, a koje prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Bosni i Hercegovini imaju registrovanu djelatnost u razredu koji se odnosi na djelatnost socijalne zaštite osoba sa invaliditetom. Pri utvrđivanju pripadnosti kategoriji organizacije osoba sa invaliditetom, kao dokaz, Fond uvažava isključivo važeći akt nadležne službe za statistiku kojim je utvrđena djelatnost organizacije sa pripadajućom šifrom djelatnosti, a koja odgovara djelatnosti socijalne zaštite osoba sa invaliditetom: 88.10, 88.91, 85.321.

Zahtjev za isplatu novčane nadoknade odnosno subvencije može se podnijeti po isteku obračunskog mjeseca ili tromjesječja tekuće godine, tj. zahtjev se podnosi u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, ili prethodna tri mjeseca tekuće godine. Izuzetno, u prvom mjesecu tekuće godine zahtjev za isplatu novčane naknade odnosno subvencije može se podnijeti za posljednji jedan mjesec ili tri posljednja mjeseca prethodne godine.