Na inicijativu direktora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, gospodina Ivice Marinovića organiziran je radno-konsultativni sastanak stručnog osoblja Fonda sa predstavnicima privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i organizacija osoba sa invaliditetom, koji je održan dana 28.06.2011 godine u poslovnim prostorijama Fonda.

Na sastanku su razmotreni problemi i poteškoće vezani za primjenu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju i provođenju politike razvoja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH.

Na sastanku je konstatovano sljedeće:

– Potrebno je ostvariti koordinirano i jedinstveno djelovanje svih sudionika sastanka na stvaranju administrativnih i drugih praktičnih preduvjeta za primjenu Zakona i nesmetano funkcioniranje Fonda;

– Insistirati kod Ministarstva finansija da pripremi i objavi uputstvo i odgovarajuće obrasce kako bi se obezbjedili mehanizmi za naplatu posebnog doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

– Insistirati kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Vlade FBiH da osiguraju kompenzaciju sredstava koja Fond treba da ostvaruje od Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih službi zapošljavanja u FBiH;

– Sarađivati sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje na uspostavljanju sistema vođenja evidencije o zaposlenim osobama sa invaliditetom i poslodavcima koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom kako bi se dobila jedinstvena, operativna i funkcionalna baza podataka;

– Potrebno je uspostaviti komunikaciju i saradnju sa konsultantskim kućama ( Revicon, Feb, Fircon Mostar) radi sprovođenja odredbi vezanih za obračun i naplatu posebnog doprinosa.

Na sastanku je zaključeno da je u cilju jedinstvenog djelovanja u procesima implementacije Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom potrebno formirati Kooridnaciono tijelo koje će sačinjavati predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, predstavnici privrednih društava i organizacija osoba sa invaliditetom.