U skladu sa članom 70. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i preporukom Komisije za nabavke iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda broj: 01-14-15-2120/17 od 23.03.2017. godine, a na osnovu člana 15. stav 1. Pravilnika o javnim nabavkama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-1189/15 od 20.03.2014. godine, odnosno člana 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-02-3122/15 od 16.06.2015. godine, Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 40. elektronskoj sjednici održanoj dana 03./04.04.2017.godine donio je