Obavještavamo sve subjekte za čija zaposlena lica sa invaliditetom u skladu sa odredbama člana 51. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Fond vrši refundaciju sredstava po osnovu plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, plaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje, plaćenog doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti i poreza na dohodak, da su dužni Fondu priložiti validan dokaz o stepenu invaliditeta osobe za koju se vrši refundacija.
Dokaz o stepenu invaliditeta poslodavci su dužni priložiti uz prvi sljedeći podneseni zahtjev za isplatu novčane nadoknade po iznad navedenom osnovu, te za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom prilikom prvog podnošenja predmetnog zahtjeva.
Za osobe sa neratnim invaliditetom prilaže se nalaz i ocjena Instituta za medicinsko vještačenje (original ili ovjerena kopija) utvrđena prema važećoj Listi invaliditeta od 31.03.2010. godine, u skladu sa Uputstvom za primjenu liste invaliditeta broj: 120/10 od 23.04.2010. godine („Službene novine Federacije BiH“ broj 32/10), ili Rješenje kojim se potvrđuje pravo po osnovu invaliditeta na osnovu ranijeg nalaza Instituta za medicinsko vještačenje.
Za osobe sa statusom civilnih invalida rata dostavlja se važeće Rješenje o utvrđivanju prava po osnovu invaliditeta u oblasti socijalne zaštite.
Za osobe sa statusom ratnih vojnih invalida, uz Rješenje se dostavlja potvrda nadležne općinske službe iz oblasti boračko-invalidske zaštite (BIZ) o trenutno važećem stepenu invaliditeta koja nije starija od petnaest dana, ili, ukoliko je kod lica proveden proces revizije invaliditeta, prilaže se presuda nadležnog suda, ukoliko je ista donesena u korist lica za koje se vrši refundacija.