Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/11) i Odluke o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: OPU-IP 1694/2014 od 15.12.2014. godine, a u skladu sa Mišljenjem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 06-35/18-574/16 od 07.03.2016. godine, Upravni odbor je na 28. sjednici održanoj dana 22.03.2016. godine donio

O D L U K U

 I

 Stavlja se van snage Zaključak Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju  i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-05-5-960/16 od 09.02.2016. godine.

II

 U postupku ostvarivanja prava pred Fondom, kao dokaz o statusu osobe sa invaliditetom, a prema Mišljenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 06-35/18-574/16 od 07.03.2016. godine, uvažava se:

–       Za kategoriju „neratnih invalida“ –uvažava se svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdato u periodu od 2007. godine do danas;

–       Kategorija lica sa mentalnom retardacijom / intelektualnim teškoćama – bilo koji akt (rješenje, potvrda, uvjerenje, nalaz) nadležnog organa, iz kojeg je vidljivo da se radi o licu sa lakom ili umjerenom mentalnom retardacijom ili nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje, koje se smatra važećim za kategoriju „neratnih invalida“;

–       Za kategoriju ratnih vojnih invalida – kao dokaz se uvažava nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje donesen nakon početka postupka revizije u julu 2010. godine, ukoliko je iz nalaza moguće utvrditi da se radi o tzv. „revizionom nalazu“, odnosno ukoliko isto nije moguće, odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

–       Za kategoriju ratnih vojnih invalida koji su u postupku revizije izvedeni iz prava, a koji su tužili i gdje je presudom Vrhovnog suda Federacije BiH rješenje nadležnog federalnog ministarstva poništeno i predmet vraćen na ponovni postupak, kao dokaz se uvažava ovjerena kopija naprijed navedene presude uz priloženu informaciju od nadležnoe službe za boračko-invalidsku zaštitu u kojoj fazi je predmetni postupak, te ako je završen kakvo je rješenje doneseno.

–       Za kategoriju civilnih žrtava rata – kao dokaz se uvažava, kao i kod „neratnih“ invalida, svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdat u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje nadležne službe socijalne zaštite o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja, odnosno potvrda/uvjerenje ove službe.

III

U svim postupcima koji su u toku kod Fonda, kao dokaz o invaliditetu će biti uvaženi dokazi navedeni ovom Odlukom.

 IV

 Sastavni dio ove Odluke čini akt – Mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj: 06-35/18-574/16 od 07.03.2016. godine.

V

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                      PREDSJEDNIK

                                                                                                                UPRAVNOG ODBORA

                                                                                                                       Almas Kulović