Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom poziva sve trenutne i potencijalne korisnike sredstava i usluga Fonda, da sve zabilježene slučajeve korupcije, uključujući pokušaje ili činove davanja ili uzimanja mita, drugih oblika nezakonitih djelovanja lica koja trguju utjecajem ili nude druge vrste nezakonitog pogodovanja u procesu ostvarenja prava osoba sa invaliditetom kod Fonda u zamjenu za bilo kakav vid ostvarenja lične ili druge koristi, da takva lica obavezno prijave nadležnim organima gonjenja u skladu sa Zakonom.
Napominjemo da je prijavljivanje krivičnog djela obaveza svakog građanina u skladu sa članom 229. Zakona o krivičnom postupku FBiH, odnosno da neprijavljivanje krivičnog djela predstavlja krivično djelo prema članu 345. Krivičnog zakona FBiH.