Dana, 11.04.2013. godine usvojen je novi Pravilnik o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Stim u vezi, isplata po svim osnovama (novčane nadoknade, novčani stimulans, finansiranje i sufinansiranje programa i projekata) će se vršiti po novom, gore navedenom Pravilniku.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju da važe sljedeći akti:
• Pravilnik o kriterijima i načinu raspodjele sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – prečišćeni tekst br. 01-02-2-515/12 od 18.04.2012.2012. godine,
• Odluka o procedurama za ostvarivanje prava i isplatu stimulansa broj: 01-02-2-512/12 od 18.04.2012. godine,
• Odluka o procedurama za ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu i subvenciju neto plaće broj – prečišćeni tekst broj: 01-02-2-1695/12 od 06.11.2012. godine.

Također, radi usklađivanja Obrasca za podnošenje Zahtjeva za isplatu novčane nadoknade i/ili subvenciju neto plate sa novim Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom vršit će se po novom, istoimenom Obrascu .