Sva društva koja ostvaruju status privrednog društva za zapošljavanje osoba sa indvaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji , osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom(„Službene novine FBiH“, broj 09/10), te su ranije aplicirala na dodjelu sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u daljen tekstu: Fond) bilo po osnovu programa za održivost zaposlenosti osoba sa indvaliditetom, razvoja privrednih društava i/ili za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u okviru kojih je Fond finansirao i/ili sufinansirao nabavku stalnih sredstava, obavještavamo da su dužni dostaviti Fondu popisnu listu stalnih sredstava na dan 31.12.2022. godine

 

 

Potrebno je dostaviti:

 

 1. Popisnu listu svih stalnih sredstava prema Vašem knjigovostvenom stanju( izvučeno iz knjigovostvenog programa) na dan 31.12.2022 godine. ovjerenu potpisom i pečatom odgovorne osobe društva.
 2. Bilans stanja za 2022. godinu (ovjerenu kopiju)
 3. Tabelarni prikaz samo za stalna sredstva čija nabavka je finansirana/sufinansirana sredstvima Fonda a čija nabavka je izvršena u periodu od 01.01.2021. – 31.12.2022. godine, koji treba da sadrži sledeće stavke:
 • Javni poziv po kojem je nabavka stalnog sredstva odobrena
 • Naziv dobavljača i broj fakture
 • Naziv stalnog sredstva
 • Serijski broj stalnog sredstva
 • Nabavna vrijednost i datum knjiženja
 • Ispravka vrijednosti i stopa amortizacije
 • Sadašnja vrijednost stalnog sredstva
 • Status stalnog sredstva ( u upotrebi, van upotrebe, otpisano i dr.)

 

Navedeni tabelarni prikaz možete preuzeti OVDJE.

 

Kompletno popunjen tabelarni prikaz potrebno je dostaviti elektronski u obliku excel dokumenta na email: stalna.sredstva@fond.ba. Također, isti se dostavlja i na protokol Fonda, sa svim ostalim traženim podacima.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 31.08.2023. godine.

Podsjećamo da ste dužni dostaviti istinite i fer prikazane podatke, koje ste dužni voditi u skladu sa članom 8. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Objavom ove obavjesti na web stranici Fonda smatra se da su privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavještena o obavezi koju su dužni ispuniti.