U skladu sa članom 18. i 19. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine FBiH“, br. 9/10), svi budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi su obavezni vršiti uplatu posebnog doprinosa.

Naznaka šifre prihoda za budžetske korisnike i vanbudžetske fondove je 722568, uz naznačenu šifru općine (prema sjedištu pravnog lica) i perioda za koji se plaća.

Uplate posebnog doprinosa iz člana 18. i 19. Zakona budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavljaju u korist depozitnih računa Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom kod:

UniCredit Bank

broj:338-690-22963585-21

Moja banka d.d. Sarajevo

broj:134-470-10007538-37 – od 01.08.2016.