U 2013. godini pomoću Fonda zaposlene 272 osobe sa invaliditetom

U 2013. godini nastavljene su stalne aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH, koje ova institucija sprovodi u protkle dvije i po godine, odkako je počeo sa svojim radom, a čiji osnov svog djelovanja nalazi u Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

U sklopu dva Javna poziva, objavljena početkom i krajem  tekuće godine, za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, posao je dobilo 255 lica  sa invaliditetom, sa najmanjim 60 % invaliditetom, širom Federacije Bosne i Hercegovine.

Kao efikasan poduhvat za podršku osobama sa invaliditetom , koje se ne mogu zaposliti ni pod opštim, ni pod posebnim uslovima, pokazala su se posebna sredstva, izdvojena za finansiranje samostalnih djelatnosti, koje su ova lica u 2013. godini, registrovale i pokrenule.

Sa tri i po miliona konvertibilnih maraka, finansirani su programi sprovođenja profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, održivost i  razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica, koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom, u sklopu čega je, zaposlenje dobilo 17 lica sa invaliditetom.

Pored dosadašnjih programa u okviru podrške profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ove godine postignuta je i novina pri realizaciji ovog cilja. Fond je dodijelio dodatna sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa novoosnovanih privrednih društava i zaštinih radionica, te programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom, koje obavljaju samostalnu djelatnost, što do sada nije bila praksa.

Jasmin Jašarević, direktor privrednog društva „ Naš pogled“, sa oduševljenjem priča o  Fondu: „Kako da ne budemo zahvalni, sa 55.000 koje smo dobili od Fonda. Živimo na margini društva, i nažalost, sa čim je javnost već uveliko upoznata, o osobama sa invaliditetom malo ko brine. Išli smo od vrata do vrata, – uzaludno, pa nam je za pokretanje naših aktivnosti Fond za profesionalnu rehabilitaciju dobro došao. Zahvaljujuću njohovoj podršci, u Živinicama je nedavno osnovano novo privredno društvo “Naš pogled” , u okviru kojeg djeluju salon fizioterapeutskih usulga i restoran „Oko“, sa ukupno zaposlenih 5 osoba sa invaliditetom. Zbog ukazane pomoći Fonda, sada imamo savremeno opremljen salon fizioterapeutskih usluga, a planiramo i pokretanje novih djelatnosti, kao što su turističke usluge za invalidne osobe i penzionere, te uslužne djelatnosti pakovanja praškastih proizvoda.

U finansijskog situaciji u kojoj svaka marka dobro dodje, ne treba zanemariti činjenicu da Fond, na pomenut način, u okviru svoje podrške korisnicima, izdvaja po stotinjak hiljada maraka radi finasniranja ovakvih programa i projekata, i da je mnogim bosansko-hercegovačkim kompanijama upravo ova federalna institucija, svijetlo na kraju tunela.

Aktivnostima Fonda, omogućuje se efikasna održivost razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u subjektima, koji zapošljavaju osobe sa ivaliditetom, konstantan rast zaposlenih osoba sa invaliditetom, likvidnost i solvetnost privrednih društava i zaštitnih radionica, ostvaruje povoljan uticaj na poslovni rezultat, – u vidu povećanja dobiti, ili smanjenja gubitka, ostvaruje bolja tehničko- tehnološka opremljenost, te poboljšavaju uslovi rada za osobe sa invaliditetom.

I u narednoj, 2014. godini, nastaviti će se sa realizacijom pomenutih djelatnosti. Pored navedenih, isplata novčanih nadoknada uplaćenih poreza i doprinosa i subvencija neto plata, kao izravna zakonska obaveza Fonda, za osobe sa invaliditetom, i dalje će se vršiti kontinuirano,- na zahtjev korisnika ovog prava. Mnogi poslodavci, koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i osobe sa invaliditetom, koje se samozapošljavaju, ovom pogodnošću, uspjevaju postići veću konkurentnost, prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na otvorenom tržištu rada.