U cilju efikasnije procedure podnošenja Zahtjeva za novčanu naknadu informišemo Vas da je kao dokumente koji dokazuju rodbinsku vezu između nosioca obrta i zaposlene osobe sa invaliditetom (član 56 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invalditetom) uz Zahtjev potrebno priložiti: Vjenčani list ili Rodni list (zavisno od toga koja je rodbinska veza u pitanju). Navedena dokumentacija isključivo služi za ostvarivanja prava na novčanu nadoknadu.