U organizaciji TMP-a dana, 28. i 29.05.2012. godine u Sarajevu održana je konferencija pod nazivom “Sistem profesionalne rehabilitacije u Federaciji BiH i mogućnosti unapređenja zapošljavanja slijepih”.

Ova konferencija, finansirana od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom je jedna od aktivnosti u sklopu programa “Profesionalno informisanje, savjetovanje i procjene profesionalnih i drugih mogućnosti za unapređenje zapošljavanja slijepih u FBiH”, a koja je održana u okviru četiri seminara u Sarajevu, Zenici, Banovićima i Cazinu, gdje je učestvovalo preko dvjesto sudionika, od kojih je najmanje sto osposobljenih nezaposlenih slijepih.

 

Na ovoj izuzetno medijski popraćenoj Konferenciji prisustvovali i sudjelovali su predstavnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Kantonalno ministarstvo rada socijalne politike, raseljenih i izbjeglih lica, čelnici asocijacja slijepih iz Federacije BiH, određeni broj radno osposbljenih a nezaposlenih slijepih, predstavnici TMP-a i  saradnici, saradnici asocijacija slijepih i asistenti slijepih.

U sklopu dvodnevnog rada izlagane su sljedeće teme:

♦  “ Provođenje sistema profesionalne rehabilitacije u Federaciji BiH sa posebnim osvrtom na provođenje Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom u Federaciji BiH” ,

♦   ” Zapošljvanje slijepih u Federaciji BiH na tržištu rada pod općim uvjetima-presjek stanja i mogući pravci djelovanja”,

♦  “ Zapošljavanje slijepih u Federaciji BiH pod posebnim uvjetima i samozapošljavanje-presjek stanja i mogući pravci djelovanja” ,

♦ “ Obrazovanje slijepih njihovo stručno osposbljavanje i školovanje u skladu sa zahtjevima tržišta rada(profesionalna orijentacija i izbor zanimanja “ ,

♦  “ Značaj informatičko-tehnoloških komunikacija i upotrebe tifo-tehničkih pomagala u kreiranju novih mogućnosti za zapošljavanje slijepih”.

Na tragu rasprave održane nakon izlaganja govornika mogu se sažeti sljedeći zaključci:

 • potrebno je insistirati da se obrazovanje slijepih u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu vrši u skladu sa tržištima rada, pedagoškim standardima i dostignućima zemalja u okruženju i zemljama EU;
 • ostvariti veći uticaj asocijacija slijepih na sistem obrazovanja kako u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu kao specijaliziranoj ustanovi tako i u redovnim školama u cilju uspješne socijalne inkluzije slijepih;
 • unaprijediti  mogućnosti dalje naobrazbe slijepih fizioterapeuta na višim školama s obzirom na veliku konkurenciju i broj već osposobljenih nezaposlenih slijepih fizioterapeuta;
 • afirmirati značaj upotrebe Brajevog pisma kao nužne pretpostavke pismenosti slijepih te obezbjediti odgovarajuću obuku kasno oslijepljelih;
 • sistemski riješiti obezbjeđivanje informatičke opreme i govornih softvera za slijepe kroz promjenu Kantonalnih i Federalnih propisa koji regulišu problematiku obezbjeđivanja ortopedskih i drugih pomagala za osobe sa invaliditetom. Zbog siromaštva i nezaposlenosti većina slijepih nije u mogućnosti da obezbjedi računare i govorne softvere zbog čega im je onemogućen pristup internetu i informacijama kao preduslovu njihovog zapošljavanja i integracije u društvu;
 • u cilju održivosti zaposlenosti, u okviru Fonda trebalo bi kreirati programe sufinansiranja nabavke opreme i pomagala i za već zaposlene slijepe osobe kao najtežu grupu osoba sa invaliditetom. Zbog prevelike tehnološke prevaziđenosti opreme kojom raspolažu zaposleni slijepi nisu u mogućnosti održati se na poslu;
 • profesionalizirati rad Asocijacija slijepih u Federaciji BiH kroz zapošljavanje određenog broja slijepih ljudi koristeći novčane stimulanse Fonda;
 • u suradnji sa Fondom je potrebno uraditi studiju o Profesionalnoj rehabilitaciji slijepih u Federaciji BiH sa posebnim fokusom na profesionalnu orijentaciju, izbor zanimanja, analizu tržišta rada i pozitivna iskustva iz zemalja okruženja i EU;
 • u suradnji sa Fondom organizirati okrugli sto na temu Mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom prema preostalim radnim sposobnostima polazeći prema stepenu i vrsti invaliditeta;
 • predlaže se da se u okviru Fonda formira ekspertni tim čija bi nadležnost bila da pruža savjetodavne, pravne, ekonomske, finansijske, studijske inicijative prijedloge i sugestije, polazeći od pozitivnih iskustava i praksi u provođenju sistema profesionalne rehabilitacije u okruženju  i svijetu;
 • podržati izmjene i dopune zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u FBiH u cilju:

preciziranja definicije invaliditeta u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom i klasifikacijom Svjetske zdrastvene organizacije, a u vezi sa zapošljavanjem pod opštim uslovima,

propisivanja i obezbjeđivanja mehanizama kontrole primjene zakona od strane poreske uprave i inspekcije rada,

prioritetnog finansijskog podržavanja subjekata koji pod posebnim uvjetima zapošljavaju osobe sa većim stepenom invaliditeta.

Fotografije sa ovog događaja možete pogledati u rubrici Galerija.