Ko ima pravo na novčanu nadoknadu ?

Osobe sa invaliditetom

Isplata sredstava po osnovu prava na novčane nadoknade i subvenciju, vrši se kontinuirano na zahtjev korisnika prava, kao izravna zakonska obaveza Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) u skladu sa članovima 51., 52. i 53. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/10) i odredbama Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije (Pravilnik) broj: 01-02-2-1519/17 od 02.03.2017. godine.

Subjekti koji imaju pravo na novčanu naknadu i subvenciju neto plate u skladu sa članom 48., 51., 53. i 56. Zakona, mogu ostvariti ovo pravo za osobe sa invaliditetom koje zapošljavaju pod posebnim uslovima a u skladu sa članom 15. stav 6. Zakona.

Pravo na zapošljavanje pod posebnim uvjetima imaju lica sa invaliditetom sa najmanje 60% invaliditeta, lica sa najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti iz člana 3. Zakona i lica sa lahkom i umjerenom mentalnom retardacijom.

Za zaposlene osobe sa invaliditetom za koje se u skladu sa odredbama člana 51. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom vrši isplata novčanih nadoknada i subvencija, kao validan dokaz o invaliditetu prihvata se:

 

  1. Za kategoriju „neratnih invalida“ – svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdato u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje centra za socijalni rad izdato na osnovu gore navedenog nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje (original ili ovjerena kopija);
  2. Kategorija lica sa mentalnom retardacijom / intelektualnim teškoćama – bilo koji akt (rješenje, potvrda, uvjerenje, nalaz) nadležnog organa, iz kojeg je vidljivo da se radi o licu sa lakom ili umjerenom mentalnom retardacijom ili nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje, koje se smatra važećim za kategoriju „neratnih invalida“ (original ili ovjerena kopija);
  3. Za kategoriju ratnih vojnih invalida –nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje donesen nakon početka postupka revizije u julu 2010. godine, ukoliko je iz nalaza moguće utvrditi da se radi o tzv. „revizionom nalazu“ (ovjerena kopija) i odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original);
  4. Za kategoriju ratnih vojnih invalida koji nisu prošli postupak revizije koja je počela u julu 2010. godine prilikom svakog podnošenja zahtjeva za isplatu novčane nadoknade i/ ili subvencije neto plaće podnositelj prilaže potvrdu/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne stariju od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva (original);
  5. Za kategoriju civilnih žrtava rata – kao dokaz se uvažava, kao i kod „neratnih“ invalida, svaki nalaz, ocjena i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje izdat u periodu od 2007. godine do danas ili rješenje nadležne službe socijalne zaštite o utvrđenom procentu tjelesnog oštećenja, odnosno potvrda/uvjerenje ove službe (original ili ovjerena kopija);
  6. Svim osobama kojim je invaliditet utvrđen u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju vojnog invaliditeta („Službene novine FBiH“ 41/04), uvažava se nalaz, ocjena ili mišljenje doneseno na osnovu navedenog akta, uključujući neratne i druge invalide kojim je invaliditet utvrđen na osnovu iznad navedenog Pravilnika.