U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH, a na osnovu odluke Upravnog odbora br. 01-02-2-510/12 od 18.04.2012. godine i u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ broj 9/10), te Pravilnikom o kriterijima i načinu raspodjele sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – Prečišćeni tekst broj: 01-02-2-515/12 i Odlukom o precedurama za ostvarivanje prava i isplatu stimulansa broj: 01-02-2-512/12 , Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanog stimulansa u 2012. godini za novo-zapošljavanje osoba sa invaliditetom

I

Pozivaju se pravna i druga lica sa područja Federacije BiH da podnesu zahtjev za dodjelu novčanog stimulansa za svaku novo-zaposlenu osobu sa invaliditetom čiji je procenat invaliditeta 60% i više a koju zaposle po osnovu ovog javnog poziva. Pravo učešća po ovom javnom pozivu imaju i nezaposlene osobe sa invaliditetom, čiji je stepen invaliditeta 60% i više, a koji će zapošljavanje izvršiti pokretanjem obrta (samozapošljavanje) ili registrovanjem privrednog društva samostalno ili kao suvlasnici.

Preuzmite PDF verziju i obrazac ZAHTJEVA

II

Sredstva dodjeljena po ovom javnom pozivu koristit će se za:

1.prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada za novo-zaposlenu osobu 1.500,00 KM

2.nabavku sredstava za rad za novo-zaposlenu osobu sa invaliditetom 1.500,00 KM

3.sredstva kojima se finansiraju troškovi rada osoba sa invaliditetom ili finansiranje dodatnih troškova zbog smanjenog radnog učinka osoba sa invaliditetom (navedeno podrazumjeva i finansiranje troškova plate novo-zaposlenih osoba sa invaliditetom) 7.000,00 KM

Sredstva se isključivo pravdaju kroz plaćanje troškova trećim licima i plaćanje nabavki od trećih lica te plaćanje po osnovu troškova rada. Za sve navedeno korisnik sredstava mora imati validnu knjigovodstvenu dokumentaciju. Izuzetno, maksimalan iznos oportunitetnih troškova tj „nepokrivenih troškova“ (npr. troškovi rada već zaposlenih osoba koji trebaju pripremiti projektnu dokumentaciju za novo-upošljavanje osoba sa invaliditetom, vrijeme za transfer znanja i sl.) je 5% od iznosa novčanog stimulansa za svaku novo-zaposlenu osobu s tim što ne može biti veći od 1.000,00 KM ako se podnosi zahtjev za više osoba.

Poslodavac može aplicirati za sredstva navedena samo pod jednom tačkom ili sredstva navedena pod više tačaka s tim što u ovom slučaju ukupan iznos traženih sredstava ne može biti veći od iznosa novčanog stimulansa koji se dodjeljuje po jednoj novo-uposlenoj osobi sa invaliditetom po ovom Javnom pozivu. Poslodavac može podnijeti zahtjev za jednu ili više osoba sa invaliditetom.

Ukupan iznos sredstava namjenjenih dodjeli novčanih stimulansa je 500.000,00 KM po ovom Javnom pozivu.

Sredstva se dodjeljuju poslodavcima u maksimalnom iznosu od 10.000,00 KM za jednu novo-uposlenu osobu sa invaliditetom sa kojom je zaključen ugovor o radu na period od najmanje 12 mjeseci. Sredstva za samo-upošljavanje iznose maksimalno 10.000,00 KM za jednu osobu s tim da registrovani obrt ili privredno društvo mora poslovati najmanje 12 mjeseci.

III

Osoba sa invaliditetom koja se zapošljava po osnovu ovog Javnog poziva mora biti nezaposlena najmanje 30 dana prije dana podnošenja zahtjeva.

IV

Prednost prilikom izbora će imati poslodavci koji će po ovom Javnom pozivu zaposliti osobu sa invaliditetom na neodređeno vrijeme i bez oportunitetnih troškova, odnosno na period veći od 12 mjeseci, poslodavci koji će zaposliti osobu sa većim stepenom invaliditeta te poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom pod općim uslovima u smislu odredbi Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom FBiH pod uslovom da ispunjavaju i ostale kriterije iz Javnog poziva.

V

Zahtjev za dodjelu sredstava se isključivo podnosi na propisanom obrascu a isti se može preuzeti kako je navedeno pod tačkom VII. ovog poziva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta

2. Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika)

3. Ovjerenu kopiju bilansa stanja i uspjeha ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za 2011. godinu). Za samostalne poduzetnike Obrazac SPR 1053 za 2011. godinu

4. Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama – od Poreske uprave FBiH i Uprave za indirektno oporezivanje ili Uvjerenje da subjekt nije registrovan kao obveznik indirektnih poreza

5. Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstvo, PIO i osiguranje od nezaposlenosti (za svaki doprinos posebno). Podnosilac zahtjeva može priložiti i jedno Uvjerenje od Poreske uprave FBiH u kojem je navedeno na šta se isto odnosi.

6. Ovjerenu i potpisanu izjavu da podnosilac zahtjeva nije u postupku stečaja i/ili likvidacije.

7. U slobodnoj formi sačinjen mjesečni pregled neisplaćenih plata – zaključno sa 02. 2012. godine

8. Osobe sa invaliditetom koje se samozapošljavaju dužne su dostaviti ovjerenu potpisanu izjavu od strane nadležnog organa da će u slučaju dobijanja sredstava od strane Fonda izvršiti registraciju obrta i samozapošljavanje dok osobe koje registruju privredno društvo moraju dostaviti notarski obrađen akt o osnivanju privrednog društva. Osobe iz ove tačke javnog poziva dužne su uz zahtjev dostaviti i nalazom, ocjenom i mišljenjem kojim se utvrđuje stepen invaliditeta i izjavu o umanjenom radnom učinku.

VI

Nakon provedene procedure izabrani poslodavci će sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaključiti Ugovor.

Nakon zaključenja Ugovora sa Fondom poslodavac je dužan u roku 15 dana zaključiti Ugovor o radu sa osobom sa invaliditetom i isti u roku od 3 dana zajedno sa kopijom Prijave radnika kod PU FBiH i nalazom, ocjenom i mišljenjem kojim se utvrđuje stepen invaliditeta te izjavom kojom se potvrđuje umanjeni radni učinak ako poslodavac zapošljava OSI sa umanjenim radnim učinkom, dostaviti Fondu. Fond može izvršiti provjeru vjerodostojnosti izjave o umanjenom radnom učinku.

Pored dokumentacije iz stava 1. ove tačke poslodavac je istovremeno dužan dostaviti:

1. Za osobu koja se zapošljava a koja se nalazi u evidenciji Službe za zapošljavanje – Uvjerenje te službe da je osoba evidentirana kao nezaposlena duže od 30 dana prije dana podnošenja zahtjeva

2. Za osobu koja se zapošljava a koja se ne nalazi u evidenciji Službe za zapošljavanje – Uvjerenje nadležnog organa PIO o radnom stažu iz koje se može utvrditi da ta osoba ne ostvaruje pravo po osnovu PIO duže od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva

Nakon dostave dokumentacije iz stava 1. i 2. ove tačke, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će izvršiti isplatu odobrenog iznosa poslodavcu.

Ukoliko poslodavac u propisanom roku ne dostavi dokumentaciju iz stava 1. i 2. ove tačke prethodno zaključeni Ugovor sa Fondom će se smatrati automatski raskinut.

Osoba sa invaliditetom koja se samoupošljava nakon završetka procesa registracije pored gore navedenih dokumenata je dužna dostaviti i: Rješenje o registraciji, Rješenje o razvrstavanju prema djelatnosti, broj transakcijskog računa.

VII

Obrazac zahtjeva se može preuzeti

– u prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br. 10 – zgrada Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike) ili

– sa web stranice Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br 10

71000 Sarajevo

BiH

sa naznakom „Javni poziv 2012. – dodjela novčanog stimulansa“

Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti:

1. u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

2. putem telefona + 387 33 717 740

3. kontaktirajući nas putem e mail-a: javni.poziv@fprzoi.com.ba

Kontakt osoba Samir Krivić.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a biće objavljen u dnevnim listovima Dnevni Avaz i Dnevni list kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dostavu dodatne dokumentacije ili dodatna objašnjenja.

Datum objave: 28.04.2012. godine.

Ispunite svoje Zakonske obaveze i ostvarite korisnosti.