Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa profesioanalne rehabilitacije osoba s invaliditetom u 2020. godini.

  • Preuzimite Javni poziv ovdje: LINK

 

Aplikacione obrazce možete preuzeti:

  • LOT 3.2 – Programi koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove: LINK
  • LOT 3.3 – Programi na koje osobe s invaliditetom same apliciraju: LINK

Sredstva za školovanje u odgovarajućim obrazovnim ustanovama po LOT-u III.3 u okviru predmetnog Javnog poziva dodijeljuju se isključivo za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili školovanje za školsku/akademsku 2020/2021 godinu.

Popunjen obrazac zahtjeva sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Vilsonovo šetalište br. 10, 71000 Sarajevo, BiH
sa naznakom  „Javni poziv 2020. – finansiranje/sufinansiranje programa – NE OTVARATI“

  • Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja, a zaključno sa 30.09.2020. godine.
  • Obavijest o objavljivanju Javnog poziva se objavljuje u najmanje dva dnevna lista, dok se cijeloviti tekst Javnog poziva objavljuje na službenoj internet stranici Fonda www.fond.ba.
  • Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti uzeti u razmatranje.
  • Dostavljenu dokumentaciju u okviru Javnog poziva Fond neće vraćati aplikantima.

 

 Datum objave: 10.09.2020. godine.