Na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 01-02-2-792/13 i u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ 9/10) i Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji osposobljavanju  i zapošljavanju osoba sa invaliditetom broj:01-02-2-790/13 od 11.04.2013. godine , a u cilju unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji  Bosne i Hercegovine,  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u 2013. godini

I

Pozivaju se ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa područja Federacije BiH da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata prema sljedećim namjenama:

– za održivi razvoj privrednih društava za zapošljavanje  osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što uključuje i održivost broja zaposlenih i novo upošljavanje osoba sa invaliditetom;

– za provođenje i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije i radnog  osposobljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom;

II

Ukupan iznos sredstava koja će se raspodjeliti po ovom javnom pozivu je 1.200.­000,00 KM i raspoređuju se prema namjenama iz tačke 1. na 2 Lota za financiranje/sufinanciranje programa/projekata:

Lot I – za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za održivi razvoj privrednih društava za zapošljavanje  osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što uključuje i održivost postojećeg broja zaposlenih i novo upošljavanje osoba s invaliditetom – 900.000,00 KM;

Lot II  – za financiranje/sufinanciranje programa/projekata za provođenje i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom – 300.000,00 KM;

III

Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota I mogu se odnositi prije svega na sljedeće potrebe i aktivnosti:

– Nabavku novih ili  reparaciju postojećih mašina, specijalnih  alata i drugih sredstava rada, kao i nabavku specijalnih pomagala i opreme za potrebe zaposlenih osoba sa invaliditetom,  radi unaprijeđivanja postojeće ili pokretanja nove djelatnosti, a sve sa ciljem prilagođavanja zahtjevima tržišta, održivosti postojećeg nivoa zaposlenosti i novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

– Dodatno radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija zaposlenih osoba s invaliditetom, shodno potrebama rada i razvoja;

– Nabavka sirovina i repro materijala;

– Poboljšanje uvjeta rada, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba sa invaliditetom;

– Sufinansiranje plaće za najviše narednih 12 mjeseci osobe/a sa invaliditetom, sa kojima poslodavac zaključuje novi ugovor o radu na najmanje 24 mjeseca ili na neodređeno vrijeme a čiji postojeći Ugovor o radu prestaje da važi u tekućoj godini – planirati po jednoj osobi, ukupno 7.000,00 KM,  plus 50% od tog iznosa, ako se radi o zapošljavanju na neodređeno vrijeme.

– Sufinansiranje plate za osobu/e koje su novozaposlene u okviru realizacije programa/projekta za period od 12 mjeseci – planirati po jednoj osobi,  ukupno 7.000,00 KM,  plus 50% od tog iznosa, ako se radi o zapošljavanju na neodređeno vrijeme.

Uslovi  za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa/projekata iz ove oblasti su:

– da privredno društvo za zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno zaštitna radionica  kroz njihovu implementaciju održi broj zaposlenih i po mogućnosti, zapošljava jednu ili više nezaposlenih osoba s invaliditetom na vrijeme koje ne može biti kraće od 12 mjeseci;

– da privredno društvo i zaštitna radionica dokaže da ima potrebne uvjete, tehničke, kadrovske i druge mogućnosti za implementaciju programa/projekta održivosti i novog zapošljavanja  osobe/a sa invaliditetom, uključujući i to da nije iskazan veći finansijski gubitak.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu odnosno projektu iz Lota I je 100.000,00 KM.

IV

Programi/projekti  koji se financiraju/sufinanciraju iz Lota II mogu se odnositi prije svega na sljedeće potrebe i aktivnosti:

–          utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti;

–          analiza tržišta rada, mogućnost zapošljavanja i uključivanja u rad;

–          profesionalno informisanje, savjetovanje i procjena profesionalnih mogućnosti;

–     radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija, održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti do zaposlenja, a u cilju veće konkurentnosti na tržištu rada;

–         razvoj motivacije i osposobljavanje osoba sa invaliditetom za korištenje savremene tehnologije u učenju i radu.

Uslov za dodjelu sredstava za financiranje i sufinanciranje programa/projekata iz ove grupe je:

– da se obezbjedi partnerstvo između ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, odnosno privrednog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom  i organizacije osoba s invaliditetom u izradi i implementaciji programa/projekta;

– da ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, odnosno privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom ima neophodne materijalne, prostorne i kadrovske kapacitete za realizaciju programa/projekata.

Maksimalan iznos koji se može dodjeliti po jednom programu odnosno projektu iz ove grupe je 50.000,00 KM.

V

Privredna društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju mogu sudjelovati samo sa po jednim programom/projektom iz Lota I i Lota II, a prema namjenama iz tačke III i IV. ovog javnog poziva.

Kriteriji i mjerila za vrjednovanje podnesenih programa/projekata, kao i procedura za raspodjelu sredstava po ovom javnom pozivu su utvrđeni Pravilnikom o raspoređivanju i raspodjeli sredstava Fonda prema namjenama  i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom,  koji je dostupan na web stranici Fonda: www.fprzoi.ba.

Troškovi osoblja programa/projekta (menadžera,kordinatora,asistenta i sl.) ne mogu prelaziti iznos  5% od ukupno dodijeljenih sredstava.

Iz raspodjele sredstava po ovom javnom pozivu bit će isključena privredna društva i ustanove koji nisu podnijele Fondu odgovarajući izvještaj o implementaciji programa/projekata, podržanih po predhodnim javnim pozivima  iz 2012.  godine i opravdale namjenski utrošak dobijenih sredstava, ako je vrijeme za implementaciju isteklo, odnosno ukoliko nisu podnijeli privremeni izvještaj za programe/projekte čija je implementacija u toku.

VI

Aplikacioni obrazac za podnošenje programa/projekta treba da sadrži sljedeće podatke i projekcije:

1.   naziv subjekta sa osnovnim podacima;
2.   imena osoba odgovornih za realizaciju programa/projekata;
3.   broj transakcijskog računa ( poseban podračun za sredstva dodjeljena ovim putem);
4.  do sada realizovani programi/projekti;
5.  naziv programa/projekta;
6.  oblast na koju se program/projekat odnosi,
7.  opis programa/projekta sa ciljevima;
8.  lista korisničke grupe programa/projekta sa osnovnim podacima o svakom korisniku pojedinačno i dokazom o  invalidnosti;
9.  indikatori  učinka;
10. iznos sredstava koji se traži, sa detaljnom specifikacijom ulaganja i troškova (specifikacija se podnosi u slobodnoj formi),
11. vremenski okvir za realizaciju programa/projekta.

VII

Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac potrebno je priložiti:

a)  Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta;

b)  Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika);

c)  Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj);

d)  Ovjerenu kopiju bilansa stanja i uspjeha te izvještaj o novčanim tokovima ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za 2012 godine.), (osim za novoosnovana društva);

e)  Dokaz o realizaciji prethodnih programa/projekata;

f)   Spisak uposlenih koji su prijavljeni kod podnosioca zahtjeva (PU FBiH);

g) Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – poreske uprave i uprave za indirektno    oporezivanje;

h) Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstvo, PIO/MIO i osiguranje od nezaposlenosti (za svaki doprinos posebno).  Podnosilac zahtjeva može priložiti i jedno Uvjerenje od PU FBiH u kojem je navedeno na šta se isto odnosi;

i)  Ovjerenu i potpisanu izjavu da podnosilac zahtjeva nije u postupku stečaja i/ili likvidacije;

j)  Potvrdu poslovne banke da podnosilac zahtjeva nema blokiran transakcijski račun (potvrda o solventnosti) – ne starije od 7 dana;

k) Ovjerene kopija Nalaza, ocjene i mišljenja, odnosno rješenje  nadležnog organa kojim se dokazuje invalidnost za osobe sa invaliditetom koje su korisnici programa/projekta (za zaposlene, za osobe sa kojima se zaključuje ugovor o radu, za korisnike programa/projekata profesionalne rehabilitacije);

l) Uz programe/projekte održivog razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, popunjen aplikacioni obrazac zahtjeva  za dodjelu novčanog stimulansa za svaku osobu sa invaliditetom sa kojom se planira zaključiti ugovor o radu;

m) Uz programe/projekte radnog osposobljavanja i profesionalne rehabilitacije, ovjerenu izjavu organizacije osoba sa invaliditetom, odnosno organizacije za osobe sa invaliditetom o partnerskom odnosu u implementaciji istih;

VIII

Nakon provedene procedure vrednovanja programa/projekata, izabrani podnosioci zahtjeva će sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa  invaliditetom zaključiti Ugovor.

IX

Korisnici sredstava, kojima su dodijeljena sredstva po ovom javnom pozivu, dužni su dostaviti Fondu izvještaj o utrošku istih u roku od 30 dana od dana naznačenog za završetak implementacije programa, odnosno projekta, a najkasnije do 31. 01. 2014. godine.

Korisnici sredstava iz stava 1. ove tačke koji ne podnesu izvještaj o utrošku sredstava, ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima i namjenama,  bit će isključeni iz raspodjele sredstava za narednu godinu.

Korisnik sredstava, dužan je Fondu nadoknaditi štetu ako je:

sredstva Fonda ostvario na osnovu neistinitih ili netačnih podataka ili na drugi protivpravni način, sredstva Fonda koristio suprotno namjeni zbog koje su mu odobrena.

Korisnik sredstava Fonda dužan je Fondu vratiti sredstva stečena bez zakonske osnove.

Korisnik sredstava  koji ne postupi  u skladu sa odredbama Zakona, bit će kažnjen za prekršaj  novčanom kaznom po članu 67. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

X

Aplikacioni obrazac se može preuzeti:

– U prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br. 10, ili sa web stranice  Fonda – www.fprzoi.ba

XI

Popunjen aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku 30 dana, od dana objavljivanja javnog poziva, u zatvorenoj koverti lično ili putem  pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br 10

71000 Sarajevo

BiH

sa naznakom „Javni poziv 2013. – finansiranje/sufinansiranje programa/projekata – NE OTVARATI“

Javni poziv bit će objavljen u dnevnim listovima Dnevni avaz i Dnevni list kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

XII

Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti:

– u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

– putem telefona + 387 33 717 740

– kontaktirajući nas putem e-maila: javni.poziv@fprzoi.com.ba

Datum objave : 27.04.2013. godine