JAVNI POZIVI

OTVOREN !

U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH, a na osnovu odluke Upravnog odbora br. 01-05-5-1687/12 od 06.11.2012. godine i u skladu sa Zakonom  o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ 9/10) te Pravilnikom o kriterijima i načinu raspodjele sredstava Fonda prema namjenama  i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – Prečišćeni tekst br. 01-02-2-515/12 od 18.04.2012 godine, Odlukom o precedurama za ostvarivanje prava i isplatu stimulansa br. 01-02-2-512/12 od 18.04.2012 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu novčanog stimulansa u 2012. godini za novo zapošljavanje lica sa invaliditetom

I

Pozivaju se pravna i druga lica sa područja Federacije FBiH  da podnesu zahtjev za dodjelu novčanog stimulansa za novo upošljavanja osoba sa invaliditetom u 2012. godini za svaku novo-uposlenu osobu sa invaliditetom 60% i više, a koju uposle po osnovu ovog Javnog poziva. Aplicirati mogu i nezaposlena lica sa invaliditetom koja će zapošljavanje izvršiti pokretanjem obrta ili registrovanjem pravnog lica samostalno ili kao suvlasnici (samozapošljavanje).

Pravo učešća nemaju privredna društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, te subjekti koji su prema odredbama Zakona  o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju lica sa invaliditetom dužni u  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom uplatiti poseban doprinos za podsticaj zapošljavanja lica sa invaliditetom a to nisu učinili.

Preuzmite PDF verziju i obrazac ZAHTJEVA ZA POSLODAVCE ili obrazac ZAHTJEVA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM KOJE POKREĆU VLASTITI BIZNIS

II

Sredstva dodjeljena po ovom Javnom pozivu koristit će se za:

1.prilagodbu radnog mjesta i uvjeta rada za novo-zaposleno lice 1.500,00 KM

2.nabavku sredstava za rad za novo-zaposleno lice sa invaliditetom 1.500,00 KM

3.sredstva kojima se finansiraju troškovi rada lica sa invaliditetom ili finansiranje dodatnih troškova zbog smanjenog radnog učinka lica sa invaliditetom (navedeno podrazumjeva i finansiranje troškova plate novo-zaposlenih lica sa invaliditetom) 7.000,00 KM

Prilagodba radnog mjesta i uvjeta rada u smislu ovog Javnog poziva podrazumjeva sve troškove vezane za osposobljavanje radnog mjesta za nesmetano obavljanje radnih zadataka lica sa invaliditetom angažujući svoje umne i fizičke sposobnosti. Nabavka sredstava za rad podrazumjeva sva sredstva, materijal i robu koju će lice sa invaliditetom koristiti u procesu rada. Sredstva kojima se finansiraju troškovi rada podrazumjevaju ukupne troškove isplaćenih plaća (neto plata, doprinosi iz i na plate, porez na dohodak), ukupne troškove po ugovorima o djelu i sl.

Sredstva se isključivo pravdaju kroz plaćanje troškova trećim licima i plaćanje nabavki od trećih lica te plaćanje po osnovu troškova rada. Za sve navedeno korisnik sredstava mora imati validnu knjigovodstvenu dokumentaciju.

Poslodavac može aplicirati za sredstva navedena samo pod jednom tačkom ili sredstva navedena pod više tačaka s tim što u ovom slučaju ukupan iznos traženih sredstava ne može biti veći od iznosa novčanog stimulansa koji se dodjeljuje po jednom novo-uposlenom licu sa invaliditetom po ovom Javnom pozivu. Izuzetno, poslodavac može podnijeti zahtjev za dodjelu ukupnih sredstava od 10.000,00 KM samo za jednu od namjena iz tačaka od 1. do 3. što mora dodatno obrazložiti.

Ukupan iznos sredstava namjenjenih dodjeli novčanih stimulansa je 800.000,00 KM po ovom javnom pozivu.

Sredstva se dodjeljuju poslodavcima u maksimalnom iznosu od 10.000,00 KM za jednu novo-zaposleno lice sa invaliditetom  sa kojom je zaključen ugovor o radu na period od najmanje 12 mjeseci. Sredstva za samozapošljavanje iznose maksimalno 10.000,00 KM za jedno lice sa tim da registrovani obrt ili pravno lice mora poslovati najmanje 12 mjeseci.

 

III

Lice sa invaliditetom koje se zapošljava po osnovu ovog Javnog poziva mora biti nezaposleno najmanje 30 dana prije dana podnošenja zahtjeva.

IV

Prednost prilikom izbora će imati  poslodavci koji će po ovom Javnom pozivu zaposliti lice sa invaliditetom na neodređeno vrijeme,  odnosno na period veći od 12 mjeseci, poslodavci koji će zaposliti lice sa većim stepenom invaliditeta pod uslovom da ispunjavaju i ostale kriterije iz Javnog poziva.

V

Zahtjev za dodjelu sredstava se isključivo podnosi na propisanom obrascu a isti se može preuzeti kako je navedeno pod tačkom VII ovog Javnog poziva.

Uz zahtjev je potrebno priložiti – poslodavci:

 1. Kopiju rješenja o registraciji subjekta
 2. Kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika)
 3. Kopiju bilansa stanja i uspjeha  ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za 2011. godinu). Za samostalne poduzetnike Obrazac SPR 1053 za 2011. godinu
 4. Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama – od Poreske uprave FBiH i Uprave za indirektno oporezivanje ili Uvjerenje da subjekt nije registrovan kao obveznik indirektnih poreza – ne starije od 3 mjeseca
 5. Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstvo, PIO i osiguranje od nezaposlenosti (za svaki doprinos posebno). Podnosilac zahtjeva može priložiti i jedno Uvjerenje od Poreske uprave FBiH u kojem je navedeno na šta se isto odnosi – ne starije od 3 mjeseca
 6. Ovjerenu i potpisanu izjavu da podnosilac zahtjeva nije u postupku stečaja i/ili likvidacije.
 7. Potvrdu poslovne banke da podnosilac zahtjeva  nema blokiran transakcijski račun (potvrda o solventnosti) – ne stariju od 7 dana
 8. U slobodnoj formi sačinjen mjesečni pregled neisplaćenih plata – zaključno sa 10.2012 godine ili potpisanu izjava da podnosilac zahtjeva nema neisplaćenih plata – zaključno sa 10.2012 godine
 9. Dokaz o uplaćenim posebnim doprinosima za podsticanje zapošljavanja lica sa invaliditetom (kopije virmanskih naloga)

Uz zahtjev je potrebno priložiti – lica sa invaliditetom koja se samozapošljavaju:

 1. Lica sa invaliditetom koja se samozapošljavaju dužna su dostaviti ovjerenu potpisanu izjavu od strane nadležnog organa (u opštini ili kod notara) da će u slučaju dobijanja sredstava od strane Fonda izvršiti registraciju obrta i samozapošljavanje dok osobe koje registruju pravno lice moraju dostaviti notarski obrađen akt o osnivanju pravnog lica. Lica iz ove tačke Javnog poziva dužne su uz zahtjev dostaviti i kopiju nalaza, ocjene i mišljenja kojim se utvrđuje stepen invaliditeta.

VI

Poslodavci

Nakon provedene procedure izabrani poslodavci će sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaključiti Ugovor.

Poslije zaključenja Ugovora sa Fondom poslodavac je dužan u roku od 15 dana zaključiti Ugovor o radu sa licem sa invaliditetom i isti u roku 3 dana zajedno sa kopijom Prijave radnika kod PU FBiH i nalazom, ocjenom i mišljenjem kojim se utvrđuje stepen invaliditeta  te izjavom kojom se potvrđuje umanjeni radni učinak ako poslodavac zapošljava lica sa umanjenim radnim učinkom, dostaviti Fondu. Fond može izvršiti provjeru vjerodostojnosti izjave o umanjenom radnom učinku.

Pored dokumentacije iz stava 1. ove tačke poslodavac je istovremeno dužan dostaviti:

 1. Za lice koje se zapošljava a koje se nalazi u evidenciji Službe za zapošljavanje – Uvjerenje te službe da je lice evidentirano kao nezaposleno duže od 30 dana prije dana podnošenja zahtjeva
 2. Za lice koje se zapošljava a koje se ne nalazi u evidenciji Službe za zapošljavanje – Uvjerenje nadležnog organa PIO o radnom stažu iz kojeg se može utvrditi da to lice  ne ostvaruje pravo po osnovu PIO duže od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva

Nakon dostave dokumentacije iz stava 1. i 2. ove tačke Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će izvršiti isplatu odobrenog iznosa  poslodavcu.

Ukoliko poslodavac u propisanom roku ne dostavi dokumentaciju iz stava 1. i 2. ove tačke prethodno zaključeni Ugovor sa Fondom će se smatrati automatski raskinut.

Lice sa invaliditetom koje se samozapošljava

 

Nakon provedene procedure izabrana lica sa invaliditetom će sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zaključiti Ugovor.

Nakon zaključenja Ugovora sa Fondom lice sa invaliditetom koja se samozapošljava je dužno u roku od 30 dana izvršiti registraciju i samozapošljavanje te dole navedenu dokumentaciju u roku od 3 dana od dana završetka registracije dostaviti Fondu.

Lice sa invaliditetom koje se samozapošljava nakon završetka procesa registracije dužno je dostaviti:

Rješenje o registraciji, Rješenje o razvrstavanju prema djelatnosti, Broj transakcijskog računa – karton deponovanih potpisa i ugovor sa bankom, Prijavu kod PU FBiH.

Pored gore navedene  dokumentacije lice sa invaliditetom koje se samozapošljava  je istovremeno dužno dostaviti:

 1. Za lice koje se zapošljava a koje se nalazi u evidenciji Službe za zapošljavanje – Uvjerenje te službe da je to lice evidentirano kao nezaposlena duže od 30 dana prije dana podnošenja zahtjeva
 2. Za lice koje se zapošljava a koje se ne nalazi u evidenciji Službe za zapošljavanje – Uvjerenje nadležnog organa PIO o radnom stažu iz koje se može utvrditi da to lice ne ostvaruje pravo po osnovu PIO duže od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva

Nakon dostave gore navedene dokumentacije Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom će izvršiti isplatu odobrenog iznosa  licu sa invaliditetom.

Ukoliko lice sa invaliditetom u propisanom roku ne dostavi svu traženu dokumentaciju prethodno zaključeni Ugovor sa Fondom će se smatrati automatski raskinut.

VII

Obrazac zahtjeva se može preuzeti

–          u  prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br. 10 – zgrada Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike) ili

–          sa web stranice  Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Popunjen  obrazac zahtjeva  sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično ili putem  pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br 10

71000 Sarajevo

BiH

sa naznakom „Javni poziv 2012. – dodjela novčanog stimulansa“

Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti:

 1. u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 2. putem telefona + 387 33 717 740
 3. kontaktirajući nas putem e mail-a: javni.poziv@fprzoi.com.ba

Kontakt osobe Nejra Šabić i Samir Krivić

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja,  a biće objavljen u dnevnim listovima Dnevni Avaz i Dnevni list kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje  sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom zadržava pravo da od podnosioca zahtjeva zatraži dostavu dodatne dokumentacije ili dodatna objašnjenja.

Datum objave 10.11.2012g.