OTVOREN !

Na osnovu odluke Upravnog odbora broj: 01-05-5-1686/12 i u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. Novine FBiH“ 9/10) i Pravilnikom o kriterijima i načinu raspodjele sredstava Fonda prema namjenama  i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom – Prečišćeni tekst broj: 01-02-2-515/12 , a u cilju unaprijeđivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji  Bosne i Hercegovine,  Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje:

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u 2012. godini

I

Pozivaju se ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom sa područja Federacije BiH da podnesu zahtjeve za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata prema sljedećim namjenama:

a)          za razvoj privrednih društava za zapošljavanje  osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što uključuje i  novo upošljavanje osoba sa invaliditetom;

b)          za provođenje i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije i radnog  osposobljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom;

Preuzmite PDF verziju

II

Ukupan iznos sredstava koja će se raspodjeliti po ovom javnom pozivu je 1.200.­000,00 KM i raspoređuju se prema namjenama iz tačke 1. na 2 lota za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata:

Lot I – za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata za razvoj privrednih društava za zapošljavanje  osoba s invaliditetom i zaštitnih radionica, što uključuje i novo upošljavanje osoba sa invaliditetom – 900.000,00 KM;

Lot II –   za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata za provođenje i unaprijeđivanje profesionalne rehabilitacije i radnog osposobljavanja nezaposlenih osoba s invaliditetom – 300.000,00 KM;

III

Programi/projekti koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota I  mogu se odnositi prije svega na sljedeće potrebe i aktivnosti:

–      zamjenu odnosno reparaciju dotrajalih ili tehnološki zastarjelih mašina i opreme ili za nabavku novih sredstava rada radi unaprijeđivanja postojeće ili pokretanja nove djelatnosti, a sve  sa ciljem prilagođavanja zahtjevima tržišta i novog zapošljavanja osoba sa invaliditetom;

–      Dodatno radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija zaposlenih osoba sa invaliditetom, shodno potrebama rada i razvoja;

–      Nabavka sirovina i repro materijala;

–      poboljšanje uvjeta rada i zaštite na radu, adaptacija radnog prostora i njihovo prilagođavanje potrebama osoba sa invaliditetom;

–      obezbjeđivanje sredstava poticaja za novo zapošljavanje jedne ili više osoba sa invaliditetom za pokrivanje razlike zbog smanjenog radnog učinka (sufinansiranje plate) u skladu sa Odlukom o dodjeli novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom  ;

Uslovi  za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove grupe su:

-da privredno društvo za zapošljavanje osoba s invaliditetom, odnosno zaštitna radionica  kroz njihovu implementaciju održi broj zaposlenih i, po mogućnosti, zapošljava jednu ili više nezaposlenih osoba sa invaliditetom na vrijeme koje ne može biti kraće od 12 mjeseci;

-da privredno društvo i zaštitna radionica dokaže da ima potrebne uslove, tehničke, kadrovske i druge mogućnosti za implementaciju programa/projekta;

Iznos koji se može dodjeliti po jednom programu odnosno projektu iz ove grupe je 100.000,00 KM, plus novčani stimulans u iznosu  maksimalno 10.000,00 KM za svaku novouposlenu osobu sa invaliditetom.

Maksimalan iznos koji se može dodijeliti po jednom programu odnosno projektu iz Lota I je 150.000,00 KM.

IV

Programi/projekti  koji se finansiraju/sufinansiraju iz Lota II mogu se odnositi prije svega na sljedeće potrebe i aktivnosti:

-profesionalno informisanje i savjetovanje nezaposlenih osoba sa invaliditetom;

radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija nezaposlenih osoba sa invaliditetom koji imaju za cilj održavanje i usavršavanje radnih sposobnosti, kako bi se povećala njihova konkurentnost na tržištu rada – radno angažovanje stručnih osoba, nabavka potrebnih pomagala i opreme i pokrivanje pratećih troškova korisnika.

Uslov za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa/projekata iz ove grupe je da se obezbjedi partnerstvo između ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, privrednog društva ili drugog potencijalnog poslodavca i organizacije osoba sa invaliditetom u njihovoj implementaciji.

Maksimalan iznos koji se može dodjeliti po jednom programu odnosno projektu iz ove grupe je 50.000,00 KM.

V

Privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i ustanove za profesionalnu rehabilitaciju mogu sudjelovati samo sa po jednim programom/projektom iz Lota I i Lota II, a prema namjenama iz tačke III i IV. ovog javnog poziva.

Kriteriji i mjerila za vrjednovanje podnesenih programa i projekata, kao i procedura za raspodjelu sredstava po ovom javnom pozivu su utvrđeni Pravilnikom okriterijima i načinu raspodjele sredstava Fonda prema namjenama  i korisnicima utvrđenim Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,  koji je dostupan na web stranici Fonda: www.fprzoi.ba.

Iz raspodjele sredstava po ovom javnom pozivu bit će isključena privredna društva i ustanove koji nisu podnijele Fondu odgovarajući izvještaj o implementaciji programa/projekata, podržanih po prethodnim javnim pozivima  iz 2011. i 2012. godine i opravdale namjenski utrošak dobijenih sredstava, ako je vrijeme za implementaciju isteklo, odnosno ukoliko nisu podnijeli privremeni izvještaj za programe/projekte čija je implementacija još u toku.

VI

Aplikacioni obrazac za podnošenje programa/projekta treba da sadrži sljedeće podatke i projekcije:

1.   Naziv subjekta sa osnovnim podacima;

2.   imena osoba odgovornih za realizaciju programa – projekata;

3.   broj transakcijskog računa ( poseban podračun za sredstva dodjeljena ovim putem);

4.   do sada realizovani programi – projekti;

5.   naziv programa – projekta;

6.   oblast na koju se program – projekat odnosi,

7.   opis programa – projekta sa ciljevima;

8.   indikatori  učinka;

9.  iznos sredstava koji se traži, sa detaljnom specifikacijom ulaganja i troškova (specifikacija se podnosi u slobodnoj formi),

10. Vremenski okvir za realizaciju programa/projekta.

VII

Uz uredno popunjen aplikacioni obrazac potrebno je priložiti:

a)  Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji subjekta;

b)  Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (statistika);

c)  Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj);

d)  Ovjerenu kopiju bilansa stanja i uspjeha te izvještaj o novčanim tokovima ili druge ekvivalentne izvještaje (sve za

2011g.) i finansijski izvještaj za prvih 6 mjeseci u 2012. godini;

e)  Dokaz o realizaciji prethodnih programa i projekata;

f)  Spisak uposlenih koji su prijavljeni kod podnosioca zahtjeva (PU FBiH);

g) Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim poreskim obavezama nadležnih organa – poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje;

h) Uvjerenje o izmirenim/neizmirenim obavezama po osnovu doprinosa za zdravstvo, PIO i osiguranje od nezaposlenosti (za svaki doprinos posebno).  Podnosilac zahtjeva može priložiti i jedno Uvjerenje od PU FBiH u kojem je navedeno na šta se isto odnosi;

i)  Ovjerenu i potpisanu izjavu da podnosilac zahtjeva nije u postupku stečaja i/ili likvidacije;

j) Kopija Nalaza, ocjene i mišljenja, odnosno rješenje  nadležnog organa kojim se dokazuje invalidnost za osobe sa invaliditetom koje su korisnici programa, odnosno projekta;

k) Uz programe/projekte razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba s invaliditetom, popunjen aplikacioni obrazac zahtjeva  za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom;

l) Uz programe/projekte radnog osposobljavanja i profesionalne rehabilitacije,  ovjerenu izjavu organizacije osoba sa invaliditetom, odnosno organizacije za osobe sa invaliditetom o partnerskom odnosu u implementaciji istih;

VIII

Nakon provedene procedure vrednovanja programa/projekata,  izabrani podnosioci zahtjeva će sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa  invaliditetom zaključiti Ugovor.

IX

Korisnici sredstava, kojima su dodijeljena sredstva po ovom javnom pozivu, dužni su dostaviti Fondu izvještaj o utrošku istih u roku od 30 dana od dana naznačenog za završetak implementacije programa, odnosno projekta, a najkasnije do 31. 05. 2013. godine.

Korisnici sredstava iz stava 1. ove tačke koji ne podnesu izvještaj o utrošku sredstava, ili dodijeljena sredstva utroše suprotno propisanim kriterijima i namjenama,  bit će isključeni iz raspodjele sredstava za narednu godinu.

Korisnik sredstava, dužan je Fondu nadoknaditi štetu ako je:

sredstva Fonda ostvario na osnovu neistinitih ili netačnih podataka ili na drugi protivpravni način, sredstva Fonda koristio suprotno namjeni zbog koje su mu odobrena.

Korisnik sredstava Fonda dužan je Fondu vratiti sredstva stečena bez zakonske osnove.

Korisnik sredstava  koji ne postupi  u skladu sa odredbama Zakona, bit će kažnjen za prekršaj  novčanom kaznom po članu 67. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

X

Aplikacioni obrazac se može preuzeti:

–  U prostorijama Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ul. Vilsonovo šetalište br 10, ili sa web stranice  Fonda – www.fprzoi.ba

XI

Popunjen  aplikacioni obrazac sa ostalom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku 30 dana, od dana objavljivanja javnog poziva,  lično ili putem  pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Vilsonovo šetalište br. 10

71000 Sarajevo

BiH

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja a bit će objavljen u dnevnim listovima Dnevni avaz i Dnevni list kao i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom – www.fprzoi.ba

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

XII

Dodatne informacije vezano za ovaj javni poziv možete dobiti:

– u sjedištu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

– putem telefona + 387 33 717 740

– kontaktirajući nas putem e-maila: javni.poziv@fprzoi.com.ba

Kontakt osoba: Risto Nišić i Vinko Jerinić.

Datum objave 10.11. 2012 godine