BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I
ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM

 Na osnovu Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 26/16), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ broj: 9/10), Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/11), Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2315/16 od 15.04.2016. godine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-4355/15 i broj: 01-05-5-8047/17, Zaključka Vlade F BIH  V. broj: 1439/2017 od 31.10.2017. godine  direktor Fonda
r a s p i s u j e

J A V N I    O G L A S
za popunu radnih mjesta 

 1. Viši stručni saradnik za pravne poslove – Odjeljenje za pravne i administrativne poslove – jedan (1) izvršilac
 1. Viši stručni saradnik – poslovi nadzora – Odjeljenje nadzora i obračuna novčanih naknada – jedan (1) izvršilac
 1. Stručni saradnik – poslovi obračuna novčanih naknada i subvencija – Odjeljenje nadzora i obračuna novčanih naknada – jedan (1) izvršilac

Kandidati koji se prijave na javni oglas za prijem u radni odnos moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je punoljetan/a
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

Posebni uslovi:
Za poziciju 1.

 • VSS, odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova  Bolonjskog sistema studiranja – diploma pravnog smjera najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme
 • sklonost za timski rad

Za poziciju 2.

 • VSS, odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova  Bolonjskog sistema studiranja – diploma ekonomskog, pravnog ili drugog smjera
 • najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme
 • izražene organizacijske sposobnosti
 • sklonost za timski rad

Za poziciju 3.

 • VSS, odnosno obrazovanje koje se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova  Bolonjskog sistema studiranja – diploma ekonomskog, pravnog ili drugog smjera
 • najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci po stjecanju stručne spreme
 • organizacijske sposobnosti
 • sklonost za timski rad

Radni odnosi se zasnivanju na određeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine.

Uz prijavu na javni oglas koja treba da sadrži kraću biografiju kandidata, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS – ove lične karte),
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • uvjerenje o zavšenom stepenu stručne spreme,
 • potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja stručne spreme.

Izabrani kandidati će biti dužni prije početka zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti te uvjerenje o nekažnjavanju.
Neispunjenje prednje obaveze rezultirati će odbacivanjem izabranog kandidata.
Sa kandidatima koji budu ispunjavali opće i posebne uslove provesti će se prethodna provjera stručnih, radnih i drugih sposobnosti i osobina kandidata.
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti preporučeno putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište 10
71 000 Sarajevo
sa naznakom “Javni oglas za popunu radnih mjesta – naziv radnog mjesta na koje se aplicira ”

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

                                                                                                                                                               DIREKTOR FONDA