Prilog Zaključka Komisije za selekciju aplikacija broj: 07-24-2-13529/23 od 11.10.2023. godine

 

KOMISIJA ZA SELEKCIJU APLIKACIJA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA FINASIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA RAZVOJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I ZAŠTITNIH RADIONICA I PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE OSOBA SA INVALIDITETOM U 2023. GODINI

 

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom u 2023. godini (objavljen dana 01.09.2023. godine)

Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica  i programa profesionalne rehabilitacije u 2023. godini (u daljem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti formalno pravnih uslova svih zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-04-5-2101/23 od 20.02.2023. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), donijela je Zaključak broj: 07-24-2-13529/23 od 11.10.2023. godine.

Aplikacije koje nisu zadovoljile formalno pravne uslove odnosno uslove propisane Javnim pozivom su sljedeće:

Tabela 1. LOT II – finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privredanih društava za  zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica

 

Redni broj Naziv subjekta ID broj

FORMALNO PRAVNO ISPUNJAVA USLOVE

DA/NE

NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA/ NEISPUNJAVANJE USLOVA
1 SANACIJA 3D D.O.O. 4202033660002 NE 1. Za osobu sa invaliditetom koju je Društvo trebalo zaposliti vlastitim sredstvima i dostaviti dokaze da ista nije u radnom odnosu, aplikant je izvršio zapošljavanje prije dodjele sredstava te se osoba već nalazi na Listi osiguranih lica, čime je prekršen član 6. stav 3. tačka b. Javnog poziva. Prema dostavljenoj dokumentaciji osoba je već bila zaposlena u privrednom društvu, te je za istu dostavljena Izjava od 27.08.2023. godine u kojoj se navodi da osoba otkazuje ugovor o radu sa danom 12.09.2023. godine zbog odlaska u inostranstvo. Istog dana raskinut je ugovor o radu. Aplikant dalje dostavlja Uvjerenje od Kantolane službe za zapošljavanje da je ista osoba nezaposlena od 13.09.2023. godine i izjavu da će je zaposliti vlastitim sredstvima, kao ispunjenje uslova iz Javnog poziva za dodjelu sredstava po LOT-u II.

 

Tabela 2. LOT III 3 – finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom na koje osobe same apliciraju

Redni broj Ime i prezime OSI NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA/ NEISPUNJAVANJE USLOVA
1 AMILA TERZIĆ 1. Dostavljen kopirani Aplikacioni obrazac 2. Nedostaje potvrda o prebivalištu (dostavljeno državljanstvo) 3. Dostavljen dokaz o invaliditetu koji nije ovjeren 4. Nedostaje pismeni dokaz o priznavanju prava na profesionalnu rehabilitaciju
2 MARIN ĆORIĆ 1. Aplikant po Javnom pozivu iz augusta 2021. godine dobio sredstva za iii ciklus studija.  2. Na potvrdi koju je izdao Univerzitet navedeno da je aplikant izvšio upis u akademsku školsku godinu 2022/2023.
3 ADRIAN BOŠNJAK 1. Nedostaje Aplikacioni obrazac
4 BERNARD ZELJKO 1. Nedostaje potvrda /uvjerenje nadležne službe za boračko invalidsku zaštitu o utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od podnošenja zahtjeva
5 BAKIR GAČANIN 1. Dostavljena neovjerena kopija rješenja o invalidnosti  2. Aplikant nije dostavio rješenje o priznavanju prava za profesionalnu rehabilitaciju.
6 HANA DŽINOVIĆ Odustala od Javnog poziva
7 ALISA DODIK 1. Na dostavljenom predračunu za školarinu naznačena je školska godina 2022/2023 2. Na dostavljenoj potvrdi o upisu naznačeno je da se radi o obnovi
8 MARIO PERVAN 1. Aplikant po Javnom pozivu iz 8/22 već dobio sredstva za  III stepen – vozač motornog vozila u istoj obrazovnoj instituciji

 

 

Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove Javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 4 dana od dana objave obavijesti na internet stranici Fonda zaključno sa 16.10.2023. godine (ponedjeljak), do 12:00 sati.

 

PRIGOVORE JE NEOPHODNO DOSTAVITI OBAVEZNO NA E-MAIL FONDA info@fond.ba

NAJKASNIJE do 16.10.2023. GODINE (PONEDJELJAK) do 12:00 SATI U SUPROTNOM ISTI NEĆE BITI RAZMATRANI.

NAPOMENA: Prigovori koji uključuju dopunu dokumentacije koja nije dostavljena u toku trajanja Javnog poziva neće biti razmatrani u skladu sa članom 4. stav (6) Pravilnika.

Neosnovani prigovori/žalbe aplikanata koji nisu zadovoljili propisane kriterije i uslove definisane Javnim pozivom i Pravilnikom kao i prigovori/žalbe izjavljene nakon predviđenog roka za žalbu neće biti uvaženi/razmatrani.

Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se proslijeđuju Komisiji za ocjenu aplikacija koja će izvršiti ocjenu aplikacija u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodjelu sredstava iz poglavlja V Pravilnika.