Prilog Zaključka Komisije za selekciju aplikacija broj: 07-24-2-4710/24 od 16.04.2024. godine

KOMISIJA ZA SELEKCIJU APLIKACIJA PO JAVNOM POZIVU ZA DODJELU SREDSTAVA ZA FINASIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA ODRŽIVOSTI ZAPOSLENOSTI OSOBA SA INVALIDITETOM U 2024. GODINI

Obavijest o Zaključku Komisije za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finasiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti  osoba sa invaliditetom u 2024. godini (objavljen dana 27.02.2024. godine)

Komisija za selekciju aplikacija po Javnom pozivu za dodjelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom i u 2024. godini (objavljen dana 27.02.2024. godine), (u daljem tekstu: Javni poziv), nakon utvrđivanja ispunjenosti formalno pravnih uslova svih zaprimljenih aplikacija, a na osnovu Pravilnika o raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-2010/24 od 23.02.2024. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), donijela je Zaključak broj: 07-24-2-4710/24 od 16.04.2024. godine.

Aplikacije koje NISU zadovoljile formalno pravne uslove odnosno uslove propisane Javnim pozivom su sljedeće:

Tabela 1. LOT I – finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom u privrednim društvima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica

REDNI BROJ Naziv subjekta ID broj FORMALNO PRAVNO ISPRAVAN (DA/NE) NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA
1. DIOM D.O.O. 4227922610001 NE

1. NEDOSTAJE OVJERENA KOPIJA RJEŠENJA O REGISTRACIJI.    

2. BILANS STANJA I BILANS USPJEHA ZA 2023. GODINU NISU OVJERENI. DOSTAVLJENE SKENIRANE KOPIJE.

2. TOM SIGNAL D.O.O. 4227835130001 NE APLIKANT NIJE DOSTAVIO RJEŠENJE O STJECANJU STATUSA PRIVREDNOG DRUŠTVA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM IZDATO OD FEDERALNOG MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE  SA PROMIJENJENIM NAZIVOM DRUŠTVA TOM SIGNAL D.O.O.
3. RVI-13. MART D.O.O. 4209085130006 NE

1. NIJE DOSTAVLJENA ORIGINALNA IZJAVA DA NIJE DOŠLO DO SMANJENJA BROJA ZAPOSLENIH OSOBA SA INVALIDITETOM U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU.     

2. NIJE DOSTAVLJENO RJEŠENJE O OTKAZU UGOVORA O RADU ZA OSOBU SA INVALIDITETOM HAMDIJA BEĆIROVIĆ.

4. SRCE D.O.O. 4202712990003 NE

1. NEDOSTAJE  FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA SREDSTAVA POSEBNE NAMJENE ZA PRETHODNU GODINU PO ČLANU 55. ZAKONA, ILI ORIGINALNA IZJAVA DA DO OSTVARENJA PRIIHODA I RASHODA PO NAVEDENOM OSNOVU U PRETHODNOJ GODINI NIJE DOŠLO.    

 2. NISU DOSTAVLJENE OVJERENE KOPIJE BILANSA STANJA I USPJEHA ZA 2023. GODINU.

5. LUNARNA SVJETLOST D.O.O. 4203176980004 NE PRIVREDNO DRUŠTVO IMA ISKAZAN GUBITAK U PRETHODNOJ GODINI.

 

Tabela 2. LOT IV – finansiranje/sufinansiranje programa za održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona

 

REDNI BROJ NAZIV OBRTA ID BROJ

FORMALNO ISPRAVAN

(DA/NE)

NEDOSTAJE DOKUMENTACIJE
1. OBRTNIČKA DJELATNOST “IGNIS” 4303926470008 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM: 1. Nedostaje obrazac SPR 1053 za prethodnu godinu  (ovjerena kopija)
2. OBRTNIČKO FRIZERSKA RADNJA “ŠARM” 4345014080009 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM: 1.  Za lica koja obavljaju
samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena
fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se
odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija).
3. TRGOVAČKA RADNJA NA MALO “DELUXE MARKET” 4303164950007 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM:  Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom održivosti zaposlenosti: za osobe koje
obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje,
uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3.
Zakona (ovjerena fotokopija).
4. DOMAĆA RADINOST “PRIRODNI SOKOVI SOĆKO” 4319900170000 NE NIJE ISPUNJEN USLOV IZ JAVNOG POZIVA-POGLAVLJE IV, LOT IV, TAČKA C) ALINEJA 3) Kupoprodajni ugovori mogu se odnositi samo za nabavku domaćih životinja, pčelinjih
društava/košnica i stočne hrane.
5. SRODNA DJELATNOST “RADOST E.E. KUĆNA NJEGA” 4364463230001 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM:   1.  Za lica koja obavljaju
samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena
fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se
odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija)  2. Uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno
oporezivanje, ne starije od dana objavljivanja ovog Javnog poziva (original). Ukoliko aplikant
nije obveznik indirektnog oporezivanja dostavlja originalnu izjavu ovjerenu pečatom i
potpisom.
6. TRGOVAČKA RADNJA NA MALO LIČNIM RADOM-TRGPVAC POJEDINAC “AJNA” 4303335600000 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM:   1.  Za lica koja obavljaju
samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena
fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se
odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija)
7. POLJOPRIVREDNI OBRT “ŠAGARJELO” 4328464830006 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM: Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom održivosti zaposlenosti: za osobe koje
obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje,
uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3.
Zakona (ovjerena fotokopija).
8. OBRT “MIRUH SANE” 4364569730003 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM:   1.  Za lica koja obavljaju
samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena
fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se
odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija)
9. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “VELIĆ” 4364208980005 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM:  1.  Za lica koja obavljaju
samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena
fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se
odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija).  Aplikant je dostavio SPR-1053 za 2022. godinu
10. TRADICIONALNI STARI ZANAT- “SAJO-MED” 4364089280008 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM:  Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom održivosti zaposlenosti: za osobe koje
obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje,
uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3.
Zakona (ovjerena fotokopija). Na dostavljenom rješenju o priznavanju prava na ortopedski dodatak nije iskazan procenat invaliditeta.
11. Elmira Kamić   NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM:  1. Rješenje o registraciji poslodavca (u pravilu prvo izdato rješenje o registraciji), odnosno
rješenje o registraciji odgovarajućeg oblika obavljanja samostalne djelatnosti (ovjerena
fotokopija)  2. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti – statistika (ovjerena
fotokopija) 3.  Lista osiguranih lica kod Porezne uprave FBiH – ne starija od dana objavljivanja ovog Javnog
poziva (original) 4. Za lica koja obavljaju
samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena
fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se
odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija)  5.Uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu javnih prihoda izdato od Porezne uprave FBiH,
ne starije od dana objavljivanja ovog Javnog poziva (original)  6. Uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno
oporezivanje, ne starije od dana objavljivanja ovog Javnog poziva (original). Ukoliko aplikant
nije obveznik indirektnog oporezivanja dostavlja originalnu izjavu ovjerenu pečatom i
potpisom  7. Potvrda poslovne banke da aplikant nema blokiran glavni transakcijski račun (potvrda o
solventnosti) – ne starija od dana objavljivanja ovog Javnog poziva (original)  8. Odgovarajući predračuni, ponude i drugi relevantni dokazi za aplicirane namjene 9. Dostavljeni Aplikacioni obrazac nije potpun.
12. LIDER 1956 SARAJEVO 4303312650000 NE NIJE ISPUNJEN USLOV IZ JAVNOG POZIVA:  Na dostavljenom obrascu SPR-1053 aplikant ima iskazan gubitak u prethodnoj godini.
13. MUŠKI FRIZERSKI SALON “SAN” 4328889500000 NE NIJE ISPUNJEN USLOV IZ JAVNOG POZIVA: Subjekat nije opravdao ranija dodijeljenja sredstva po osnovu Novčanog stimulansa za samozapošljavanje po Javnom pozivu iz Marta 2022. godine.
14. TRGOVAČKA RADNJA NA MALO “LUXCHOCO GIFFTS” 4303870150005 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM: 1. Lista osiguranih lica kod Porezne uprave FBiH – ne starija od dana objavljivanja ovog Javnog
poziva (original)  2. Potvrda poslovne banke da aplikant nema blokiran glavni transakcijski račun (potvrda o
solventnosti) – ne starija od dana objavljivanja ovog Javnog poziva (original)  3. Dokaz o invaliditetu za osobe obuhvaćene programom održivosti zaposlenosti: za osobe koje
obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje,
uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3.
Zakona (ovjerena fotokopija)  4. U Aplikaciji dostavljen dokaz o nabavci umjesto odgovarajućeg predračuna.
15. AUTOPREVOZNIK DERVIŠAGIĆ 4318154520001 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM: U Aplikaciji dostavljen dokaz o nabavci umjesto odgovarajućeg predračuna.
16. OBRTNIČKA DJELATNOST “AGENCIJA LIFE” 4303663950000 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM:  1.  Za lica koja obavljaju
samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena
fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se
odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija).
17. SRODNA POLJOPRIVREDNA DJELATNOST “BEBAN” 4372612970008 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM: 1. Nije dostavljeno odgovarajuće rješenje o invalidnosti u skladu sa propisima iz Javnog poziva 2. Na dostavljenoj Listi osiguranih lica obveznika nema pečata 3. Na dostavljenom Aplikacionom obrascu nema pečata ni potpisa ovlaštene osobe.
18. PČELARSTVO “GULAMIĆ” 4319990810002 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM: 1. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti – statistika (ovjerena
fotokopija)  2. Odgovarajuća potvrda/uvjerenje nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu o
utvrđenom procentu vojnog invaliditeta ne starija od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva
(original).
19. AUTO TAXI LUINOVIĆ KENAN 4301209650007 NE NIJE DOSTAVLJENA DOKUMENTACIJA TRAŽENA JAVNIM POZIVOM: 1. Lista osiguranih lica kod Porezne uprave FBiH – ne starija od dana objavljivanja ovog Javnog
poziva (original)  2. Za lica koja obavljaju
samostalnu ili poljoprivrednu djelatnost Obrazac SPR-1053 za prethodnu godinu (ovjerena
fotokopija), a za one koji porez na dohodak plaćaju paušalno akt nadležnog organa kojim se
odobrava paušalno plaćanje poreza na dohodak (ovjerena fotokopija)  3.  Uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu indirektnih poreza izdato od Uprave za indirektno
oporezivanje, ne starije od dana objavljivanja ovog Javnog poziva (original). Ukoliko aplikant
nije obveznik indirektnog oporezivanja dostavlja originalnu izjavu ovjerenu pečatom i
potpisom 4. Dostavljeni Aplikacioni obrazac nije potpun.

 

 

Tabela 3. LOT V – finansiranje/sufinansiranje programa za održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom

REDNI BROJ Naziv organizacije ID broj FORMLANO PRAVNO ISPRAVAN DA/NE NEDOSTAJE DOKUMENTACIJA
1. SRVI BPK “SINOVI DRINE” 4245031350007 NE 1. Nedostaje uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu javnih prihoda izdato od Porezne uprave FBiH ne starije od dana objavljivanja javnog poziva (original).
2. UDRUŽENJE OSOBA SA CEREBRALNOM PARALIZOM KANTONA SARAJEVO 4200219260001 NE Dostavljene ovjerene kopije dokumentata koji su se trebali dostaviti u originalu, i to: Lista osiguranih lica, Uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu javnih prihoda izdato od Porezne uprave FBiH, potvrda banke o glavnom računu, Izvod iz registra udruženja.
3. UDRUŽENJE OSOBA SA MULTIPLE SKLEROZOM KS 4200101420004 NE Dostavljene ovjerene kopije dokumentata koji su se trebali dostaviti u originalu, i to: Lista osiguranih lica, Uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu javnih prihoda izdato od Porezne uprave FBiH, potvrda banke o glavnom računu, Izvod iz registra udruženja.
4. SREDNJA TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA MOSTAR 4227084060002 NE 1. Aplikant nema status organizacije osoba sa invaliditetom.     2. Dostavljen samo aplikacijski obrazac i predračuni.

 Aplikantima čije aplikacije nisu zadovoljile propisane uslove Javnog poziva, ostavlja se mogućnost prigovora u roku od 4 dana od dana objave obavijesti na internet stranici Fonda zaključno sa 19.04.2024. godine (petak), do 12:00 sati.

PRIGOVORI SE DOSTAVLJAJU OBAVEZNO NA E-MAIL FONDA info@fond.ba

NAJKASNIJE do 19.04.2024. GODINE (PETAK) do 12:00 SATI,  U SUPROTNOM ISTI NEĆE BITI RAZMATRANI.

NAPOMENA: Prigovori koji uključuju dopunu dokumentacije koja nije dostavljena u toku trajanja Javnog poziva neće biti razmatrani u skladu sa članom 4. stav (6) Pravilnika.

Neosnovani prigovori/žalbe aplikanata koji nisu zadovoljili propisane kriterije i uslove definisane Javnim pozivom i Pravilnikom kao i prigovori/žalbe izjavljene nakon predviđenog roka za žalbu neće biti uvaženi/razmatrani.

Aplikacije koje su zadovoljile uslove propisane Javnim pozivom dalje se proslijeđuju Komisiji za ocjenu aplikacija koja će izvršiti ocjenu aplikacija u skladu sa kriterijima i mjerilima za dodjelu sredstava iz poglavlja V Pravilnika.