invalidi-rad_320x213U 2013. godini nastavljene su stalne aktivnosti Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH koje se sprovode u protekle dvije i po godine, odkako je Fond počeo sa svojim radom, a čiji osnov svog djelovanja crpi iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

U sklopu dva Javna poziva objavljena početkom i krajem tekuće godine za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom, posao je dobilo 255 lica sa invaliditetom, sa najmanjim 60 postotnim invaliditetom, širom Federacije Bosne i Hercegovine.

Kao efikasan poduhvat za podršku osobama sa invaliditetom koje se ne mogu zaposliti ni pod opštim, ni pod posebnim uslovima, pokazala su se posebna sredstva izdvojena za podršku pokretanja samostalnih obrta, koje su ova lica u 2013. godini, registrovale i pokrenule.

Sa tri i po miliona konvertibilnih maraka finansirani su programi sprovođenja profesionalne rehabilitacije nezaposlenih osoba sa invaliditetom, održivost i razvoj privrednih društava i zaštitnih radionica, koje zapošljavaju osobe sa invaliditetom, u sklopu čega je, zaposlenje dobilo 17 lica sa invaliditetom.

Pored dosadašnjih programa u okviru podrške profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ove godine postignuta je i novina pri realizaciji ovog cilja. Fond je dodijelio dodatna sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa novoosnovanih privrednih društava i zaštinih radionica, te programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom, koje obavljaju samostalnu djelatnost, što do sada nije bila praksa.

Jasmin Jašarević, direktor privrednog društva „ Naš pogled“, sa oduševljenjem priča o Fondu: „Kako da ne budemo zahvalni na 55.000 konvertibilnih maraka koje smo dobili od Fonda. Živimo na margini društva, i nažalost, sa čim je javnost već uveliko upoznata, o osobama sa invaliditetom malo ko brine. Išli smo od vrata do vrata, – uzaludno, pa nam je za pokretanje naših aktivnosti Fond za profesionalnu rehabilitaciju dobro došao. Zahvaljujuću njohovoj podršci, u Živinicama je nedavno osnovano novo privredno društvo “Naš pogled” , u okviru kojeg djeluju salon fizioterapeutskih usulga i restoran „Oko“, sa ukupno zaposlenih 5 osoba sa invaliditetom. Zbog ukazane pomoći Fonda sada imamo savremeno opremljen salon fizioterapeutskih usluga, a planiramo i pokretanje novih djelatnosti, kao što su turističke usluge za invalidne osobe i penzionere, te uslužne djelatnosti pakovanja praškastih proizvoda”, kazao je on.

U finansijskog situaciji u kojoj svaka marka dobro dodje, ne treba zanemariti činjenicu da Fond na pomenut način, u okviru svoje podrške korisnicima, izdvaja po stotinjak hiljada maraka radi finansiranja ovakvih programa i projekata, i kako saznajamo od naših korisnika sredstava, mnogim bosansko-hercegovačkim kompanijama je upravo Fond svijetlo na kraju tunela.

Aktivnostima Fonda omogućuje se efikasna održivost razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom u subjektima koji zapošljavaju osobe sa ivaliditetom, konstantan rast zaposlenih osoba sa invaliditetom, likvidnost i solvetnost privrednih društava i zaštitnih radionica, ostvaruje povoljan uticaj na poslovni rezultat, – u vidu povećanja dobiti, ili smanjenja gubitka, ostvaruje bolja tehničko- tehnološka opremljenost, te poboljšavaju uslovi rada za osobe sa invaliditetom.

I u 2014. godini, nastaviti će se sa realizacijom pomenutih djelatnosti. Pored navedenih, isplata novčanih nadoknada uplaćenih poreza i doprinosa i subvencija neto plata, kao izravna zakonska obaveza Fonda, za osobe sa invaliditetom, i dalje će se vršiti kontinuirano,- na zahtjev korisnika ovog prava. Mnogi poslodavci koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom, kao i osobe sa invaliditetom koje se samozapošljavaju, ovom pogodnošću uspjevaju postići veću konkurentnost prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada.