Od marta ove godine kada je Fond počeo sa svojim radom do avgusta iste, Fond je i pored nedorečenosti  pojedinih odredbi  Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom uspio obaviti niz aktivnosti koje konkretno podržavaju zapošljavanje osoba sa invaliditetom. U daljem izdvajamo najznačajnije…

  • Fond je uspio prikupiti iznos od 155.000 konvertibilnih maraka od privrednih i drugih pravnih subjekata po osnovu obaveza plaćanja posebnog doprinosa za podsticanje rehabilitacije i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
  • Od navedenog  iznosa Fond  je isplatio 110.000 konvertibilnih maraka po osnovu naknada poreza i doprinosa  za zaposlene osobe sa invaliditetom u zaštitnim radionicama, organizacijama osoba sa invaliditetom i samostalnim poduzetnicima. Subjekti koji su do sada ostvarili pravo nadoknade su :

1. TMP „Društvo za zapošljavanje slijepih i slabovidnih lica“, Sarajevo

2. „DES“ d.o.o. Sarajevo

3. „Udruženje slijepih Kantona Sarajevo“

4. O.R. „Reha Centar“ Tuzla

5. „ Savez slijepih Federacije Bosne i Hercegovine“

6. „ Savez slijepih Herceg Bosne“

7. SOR Frizersko –kozmetički salon „Elegance“, Sarajevo

8. SOR Agencija za pružanje računovodsvenih usluga “ Moja agencija“, Sarajevo

9. Savez paralplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine

10. Udruženje slijepih građana općina Živinice i Kladanj

11. „ Pismolik“ d.o.o. Sarajevo

12. TK „ Fenix“ Tuzla

14. Udruženje oboljelih od multiple skleroze Kantona Sarajevo

15. Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invalditetom „ Lotos“ Tuzla

16.“ Digitalna štampa“ Tuzla

17. Udruženje slijepih građana u Bosni i Hercegovini

18. “Mioblast“ Tuzla

Isplata novčanih nadoknada se svakodnevno nastavlja po osnovu podnešenih zahtjeva. Navedenom aktivnošću osigurana je održiva zaposlenost osoba sa najvišim procentima invalidnosti (tzv. zapošljavanje pod posebnim uslovima).

  • Fond je u okviru svojih aktivnosti obavio i konsultacije sa predstavnicima Federalnog ministarstva finansija, Poreske uprave FBiH i Penzijskog invalidskog osiguranja FBiH  sa kojima je dogovoreno da su privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom do daljnjeg oslobođena  plaćanja poreza na dohodak i obaveznih doprinosa u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak  i Zakona o doprinosim za zapolene osobe sa invaldiitetom. Na navedenim konsultacijama je potvrđeno da će zaposlene osobe sa invalidtetom u ovim društvima moći nesmetano koristiti  prava iz obaveznih osiguranja. Navedenim su  osigurani dodatni uslovi za održivost zaposlenja osoba sa invalditetom pod posebnim uslovima kao i dodatna finansijska stabilnost  privrednih društava za zapošljavnaje osoba sa invalditetom – u narednom periodu.
  • Uspješnom realizacijom gore pomenutnih  i drugih aktivnosti osigurana su sredstva za objavljivanje Javnog  poziva za dodjelu novčanog stimulansa za nova upošljavanja osoba sa invaliditetom pod opštim i posebnim uslovima kao i sredstva za dodatnu finansijsku konsolidaciju privrednih sruštava za zapošljavanje osoba sa invalidtetom koja će takođe biti dodjeljna putem Javnog poziva. Planirani iznos sredstava za ove namjene je 250.000 konvertibilnih maraka.

Navedeno ukazuje na činjenicu da je Fond svojim aktivnostima u kratkom periodu konkretno podržao održivost zaposlenja osoba sa invalidtetom kao i stvorio mogućnosti privrednim i drugim subjektima da izvrše nova upošljavanja osoba sa invaliditetom. Na kraju treba napomenuti da su sve ove aktivnosti realizovane u nejasnoj i nedorečenoj zakonskoj regulativi  te da je i u tom smislu Fond sa predstavnicima privrednih društava za zapošljavanje osoba  sa invaliditetom i organizacijama osoba  sa invaliditetom pokrenuo aktivnosti za izmjene i dopune Zakonskih propisa putem nadležnih institucija.