Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom izdao je prva Rješenja kojima se subjektima koji ispunjavaju uslove iz Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom te Odluke o procedurama za ostvarivanje prava na novčanu nadoknadu (akte možete preuzeti sa web stranice u rubrici Legislativa) odobrava pravo nadoknade plaćenih poreza i doprinosa za zaposlene osobe sa invaliditetom, čime je otpočela i praktična implementacija Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.