U Sarajevu, dana 20.05.2021. godine, organizacija People in Need (Bosna i Hercegovina) sa partnerima je organizovana drugu konferenciju relevatnih subjekata, radi definisanja prioritetnih mjera u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, a u cilju ekonomskog osnaživanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, dali su svoj doprinos u diskusiji i definisanju prioriteta za zajednički uticaj na donosioce odluka, odnosno mjera koje će se zagovarati kod relevantnih institucija.

U okviru konferencije prezentirani su nalazi istraživanja u vezi sa statusom osoba sa invaliditetom na tržištu rada koji su predočeni i u publikaciji „Izvještaj o stanju uključenosti osi u procese zapošljavanja“, te preporuke za sistemske promjene koje će doprinjeti poboljšanju statusa osoba sa invaliditetom u našoj zemlji.