osobe_320x240Povodom 3.decembra, obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom želimo ovim putem širu javnost podsjetiti na važnost ovog dana,a naročito n a d l e ž n e  i n s t i t u c i j e potaknuti na što efikasniju  z a š t i t u   s v i h   p r a v a      o s o b a   s a   i n v a l i d i t e t o m, zagarantovanih domaćim i međunarodnim aktima.

Pravo na rad i zapošljavanje ćemo najbolje ostvariti, tako što će  svi poslodavci u BiH poštovati obavezu  z a p o š lj a v anja  osoba sa invaliditetom prema kvotnom sistemu koji nalaže Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, a Fond će tome dati svoj puni doprinos…

Ne zaboravimo, osobe sa invaliditetom imaju pravo na svoje dostojanstvo i ravnopravno sudjelovanje u društvu!!!

V.d. direktor Vinko Jerinić, sa zaposlenicima