Dana, 26.02.2013. godine održana je 9. sjednica privremenog Upravnog odbora Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na sjednici je usvojen Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2012. godinu, Godišnji obračun za 2012. godinu, Finansijski plan za 2013. godinu, te je razmatrana Informacija o potpisanom Sporazumu saradnje u području profesionalnog obrazovanja, rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom između Fonda i BBRZ-a, – Centra za stručno osposobljavanje i rehabilitaciju.

Finansijskim planom za 2013. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu od 9,950.000 KM kao i rashodi i izdaci u iznosu od 9,950.000 KM. U strukturi planiranih rashoda Fonda za 2013. godinu najveće učešće imaju tekući grantovi i to u iznosu od 8,568.000 KM ili 86,11% od ukupno planiranih sredstava. Na sjednici je zaključeno da je projekcija Finansijskog plana za 2013. godinu optimistična i ambiciozna, ali i podložna izmjenama i dopunama, ukoliko realizacija bude usporena.