Ko ima pravo na novčanu nadoknadu ? 

Subjekti

Isplata sredstava po osnovu prava na novčane nadoknade i subvenciju, vrši se kontinuirano na zahtjev korisnika prava, kao izravna zakonska obaveza Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (Fond) u skladu sa članovima 51., 52. i 53. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“, br. 9/10) i odredbama aktuelnog Pravilnika o ostvarivanju prava na isplatu novčanih naknada i subvencije.

U skladu sa članom 48., 51., 53. i 56. Zakona:

  • privredno društvo za zapošljavanje osoba sa invaliditetom,
  • zaštitna radionica,
  • organizacija osoba sa invaliditetom koja ima zaposlenih osoba sa invaliditetom, a čija je klasifikacija djelatnosti: 88.10, 88.91, 85.321,
  • osobe sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost,
  • osobe iz člana 56. stav 2. i 3. Zakona tj. samostalnom poduzetniku / poljoprivredniku koji je roditelj, dijete ili bračni drug osobi sa invaliditetom koju zapošljava

imaju pravo na novčanu nadoknadu za zaposlene osobe sa invaliditetom koje zapošljavaju pod posebnim uslovima a u skladu sa članom 15. stav 6. Zakona, na osnovu:

  • plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje,
  • plaćenog doprinosa za zdravstveno osiguranje,
  • plaćenog doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti,
  • poreza na dohodak.

Pravo se ostvaruje za plaćene poreze i doprinose u Federaciji BiH.
Privredno društvo ili organizaciona jedinica privrednog društva koje ostvaruje status zaštitne radionice, pored novčane nadoknade, a u skladu sa članom 53. i 29. Zakona, ima pravo na subvenciju neto plaće zaposlenih osoba sa invaliditetom u skladu sa Zakonom, u visini 30% od prosječne neto plaće u Federaciji BiH, kao i pravo na novčane nadoknade za sve ostale zaposlenike. Kao osnovica za obračun subvencije od 30% prosječne neto plaće uzima se zvanični podatak Federalnog zavoda za statistiku za mjesec za koji se vrši obračun ili ako podatak nije objavljen, zadnji objavljeni podatak o prosječnoj neto plaći Federalnog zavoda za statistiku.