Na osnovu Odluke v.d. direktora Fonda broj:01-34-1-1188/15, a u skladu sa odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 43/99, 32/00 i 29/03), Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br.9/10), Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom („Službene novine Federacije BiH“ br. 28/11), Odluke o izmjeni Statuta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom OPU-IP 1694/2014, Pravilnika o izmjeni Pravilnika o radu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj:01-02-2-3908/14 i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom broj: 01-02-2-142/13, v.d. direktor Fonda r a s p i s u j e

 

J A V N I   O G L A S
za popunu radnog mjesta

01. Samostalni stručni saradnik za softversku obradu materijala i podataka – jedan (1) izvršilac

 

Kandidati koji se prijave na javni oglas za prijem u radni odnos moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

Opći uslovi:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je punoljetan/a
– da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta
Posebni uslovi:
– VSS, završen fakultet informatičkog smijera
– najmanje 1 (jedna) godina radnog staža na poslovima informacionih tehnologija nakon
sticanja VSS
– poznavanje Engleskog jezika

Pored navedenog kandidati bi trebali poznavati Microsoft alate (Windows server, .NET, SQL), LINUX operativne sisteme kao i poslove vezane za podešavanje računarskih mreža, e-mail servera, web servera kao i osnove web dizajna (WordPress, PHP).

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uz prijavu na javni oglas koja treba da sadrži biografiju kandidata, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti i slijedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):
– uvjerenje o državljanstvu,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– diplomu o završenoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, – ukoliko fakultet nije završen u BiH)
– potvrda/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS,

– dokaz o poznavanju Engleskog jezika
Pored navedenog kandidati mogu dostaviti i ovjerene certifikate, uvjerenja i sl. kojima dokazuje poznavanje rada sa softverskim alatima navedenim u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje posebnih uslova ovog oglasa.
Kandidatima koji dostave gore tražene dokaze dati će se prednost ukoliko ispunjavaju opće i posebne uslove ovog oglasa.
Komisija će sa kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uslove oglasa izvršiti intervju i praktičnu provjeru znanja.
Izabrani kandidat će bit dužan prije početka zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti koje nije starije od tri mjeseca.
Komisija za izbor kandidata nakon provedenog intervjua će izvršiti izbor za navedenu poziciju, a svi kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o istom.
Prilikom izbora kandidata vodit će se računa o odredbi člana 15. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.
Kandidati koji ne budu ispunjavali opće i posebne uslove oglasa neće biti pozvani na intervju.
Tekst oglasa se objavljuje u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i na web stranici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.fprzoi.ba, www.fond.ba
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti preporučeno putem pošte na adresu:

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Vilsonovo šetalište 10
71 000 Sarajevo
sa naznakom “Javni oglas za popunu radnog mjesta”

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.
Sarajevo, 24.03.2015. godine
V.D. DIREKTOR mr.sc. Vinko Jerinić