Uputstvo o postupanju po opomeni pred tužbu

UVOD

U vezi Opomene pred tužbu koju ste dobili od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditeotm, informišemo Vas da ste dužni popuniti i dostaviti EP obrasce, kako je to propisano u tački 3. Uputstva i obrasca za vođenje evidencija o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa, te zaposlenim osobama sa invaliditetom (pbrazac EP) („Sl. novine FBiH“, br. 52/15) koja glasi:

„Sva preduzeća, ustanove, državni organi i druga pravna lica registrovana prema propisimu u BiH, koji su kao poslodavci dužni da na ukupan broj zaposlenih zapošljavaju određeni broj osoba sa invaliditetom, a u skladu sa članom 18. i 19. Zakona obavezni su da vode evidenciju i da redovno popune ovaj obrazac unošenjem traženih podataka i isti dostave Fondu jedanput  godišnje  najkasnije  do 31. 03. svake godine za prethodnu godinu, izuzetno za 2014. godinu do 31.12.2015. godine, a u skladu sa članom 7. i 8. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija  zaposlenih osoba sa invaliditetom (“Službene novine Federacije BiH”, broj 21/11), (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Obrazac se dostavlja na način naveden tačkom 2. ovog uputstva.

Obveznici iz stava 1. ove tačke su dužni dostaviti popunjen Obrazac EP  za 2014. godinu i naredne godine kako slijedi i to za sve obračunske/kalendarske mjesece u godini bez obzira da li su u toj godini izvršili isplatu svih plata i uplatu posebnog doprinosa iz te godine (princip akrualne osnove)“.

Pravilnik dostupan OVDJE.

Uputstvo dostupno OVDJE.

KAKO SE REGISTROVATI ?

 • Putem internet pretraživača treba da pristupite web aplikaciji Fonda putem slijedećeg linka: http://ap.fond.ba/
 • Priručnik za prijavu i upotrebu aplikacije za evidenciju o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom možete pronaći na slijedećem linku:
 • Po završetku procesa registracije, dobit ćete automatski e-mail sa korisničkim imenom i lozinkom putem kojih ćete pristupiti aplikaciji. Korisničko ime je ujedno i e-mail adresa koju navedete kao kontakt. (Po završetku registracije, obraitite pažnju na SPAM/JUNK poštu, a ukoliko nikako ne dobijete povratni mail, pozovite nas na broj: 033/ 71 77 40.
 • Kada završite se reistracijom, bit će Vam omogućeno da popunite EP-1, EP-2 i EP-3 obrazce.

ŠTA JE POTREBNO DOSTAVITI FONDU?

Ukoliko imate i/ili ste imali zaposlene osobe sa invaliditetom u periodu od 04.2011. do 31.12.2013. godine potrebno je da dostavite slijedeću dokumentaciju:

 • Kopiju ovjerenih specifikacija uz isplatu plaća od strane Porezne uprave FBiH  (obrazac 2001)
 • Listu osiguranih lica izdatu od Porezne uprave FBiH koja nije starija od 30 dana
 • Validno rješenje o invalidnosti koje utvrđuje mjerodavno stručno tijelo za ocjenu invaliditeta, odnosno radne sposobnosti, po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, o vojnim invalidima, civilnim žrtvama rata i drugim propisima o zaštiti osoba s invaliditetom.
 • Pojedinačne GIP obrasce (1022) za osobe sa invaliditetom
 • Interni obračun posebnog doprinosa za period 01.04.2011. do 31.12.2013. godine, koji će biti potpisan i ovjeren pečatom od strane odgovorne osobe (tabela sa svim parametrima  potrebnim za izračun posebnog doprinosa za navedeni period se nalazi na web stranici fonda www.fond.ba
 • Dokaze o do sada realizovanim uplatama (virmane). Ukoliko nije bilo uplata po osnovu posebno doprinosa neophodno je da dostavite potpisanu i ovjerenu Izjavu da istih nije bilo.

Ukoliko nemate i/ili niste imali zaposlene osobe sa invaliditetom u periodu od 04.2011. do 31.12.2013. godine potrebno je da dostavite slijedeću dokumentaciju:

 • Interni obračun posebnog doprinosa za period 01.04.2011. do 31.12.2013. godine, koji će biti potpisan i ovjeren pečatom od strane odgovorne osobe (tabela sa svim parametrima  potrebnim za izračun posebnog doprinosa za navedeni period se nalazi na web stranici fonda www.fond.ba
 • Dokaze o izvršenim uplatama.

KO SE SMATRA OSOBOM SA INVALIDITETOM?

U članu 3., 4. i 5. Zakona o profesionalnih rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine Federacije BiH“ br. 9/10) stoji:

Član 3.
Osoba s invaliditetom, u smislu ovoga zakona, je osoba kod koje postoji tjelesno, čulno ili mentalno oštedenje što za posljedicu ima trajnu ili privremenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogudnost rada i zadovoljavanja osobnih potreba u svakodnevnom životu. Osoba s invaliditetom iz stavka 1. ovoga članka je osoba čiji invaliditet, u odnosu na sposobnosti osoba bez invaliditeta, jednake ili približne životne dobi, jednakog ili sličnog obrazovanja, u jednakim ili sličnim uvjetima rada, na jednakim ili sličnim poslovima, ima za posljedicu trajnu ili privremenu, a najmanje 12 mjeseci smanjenu mogudnost radnog osposobljavanja i uposlenja na tržištu rada pod opdim uvjetima, te očuvanja posla i napredovanja u poslu.

Član 4.
Osoba s invaliditetom, u smislu ovoga zakona, je i: 1. osoba s invaliditetom, korisnik novčane naknade do uposlenja, koja je to pravo ostvarila na temelju propisa o socijalnoj skrbi; 2. osoba s promijenjenom radnom sposobnošdu prema propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju; 3. osoba koja je ostvarila pravo na profesionalnu rehabilitaciju prema propisima o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; 4. učenik s teškodama u razvoju i učenik s vedim teškodama u razvoju prema propisima o srednjem obrazovanju; 5. osoba s invaliditetom starija od 21 godine, koja pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili rad ne može ostvariti prema prethodnim točkama ovoga članka.

Član 5.
Invaliditet i smanjenu radnu sposobnost osoba iz čl. 3. i 4. ovoga zakona utvrđuje mjerodavno stručno tijelo za ocjenu invaliditeta, odnosno radne sposobnosti, po propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju, o vojnim invalidima, civilnim žrtvama rata i drugim propisima o zaštiti osoba s invaliditetom. Postupak utvrđivanja invaliditeta i smanjene radne sposobnosti pokrede se na zahtjev osobe s invaliditetom, odnosno njezinog zakonskog zastupnika ili staratelja ili mjerodavnog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite. Inicijativu za podnošenje zahtjeva za pokretanje tog postupka mogu dati mjerodavni doktor medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, roditelj, socijalni djelatnik, defektolog, psiholog i poslodavac.