Programi i pravo učešća

Na osnovu Odluke Upravnog odbora, u skladu sa odredbama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ 9/10) (Zakon), aktuelnog Pravilnika o raspoređivanju i raspodjeli sredstava za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom, a u cilju unapređivanja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u skladu sa Planom rada Fonda objavljuje javne pozive.

Shodno oblastima i namjenama na koje se odnose programi održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica, te profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom, utvrđenim članom 58. Zakona, javnim pozivima se mogu uspostavljati sljedeći Lotovi za finansiranje/ sufinansiranje programa:

 • Lot I: Za finansiranje/sufinansiranje programa za održavanje postojeće razine zaposlenosti osoba sa invaliditetom. Pravo sudjelovanja po Lotu I imaju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice.
 • Lot II: Za finansiranje/sufinansiranje programa za razvoj privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica. Pravo sudjelovanja po Lotu II imaju privredna društva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitne radionice.
 • Lot III: Za finansiranje/sufinansiranje programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom;
  • 3.1. Programi koje provode privredna društva, zaštitne radionice i druga pravna lica prema Zakonu;
  • 3.2. Programi koje provode ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, srednje škole i druge obrazovne ustanove;
  • 3.3. Programi profesionalne rehabilitacije na koje osobe sa invaliditetom mogu same aplicirati na program profesionalne rehabilitacije kroz vanredno srednje školovanje, visoko stručno obrazovanje ili postdiplomsko studiranje.
 • Lot IV: Za finansiranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost ili poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje uključujući i osobe sa invaliditetom koje su zaposlene u skladu sa članom 56. stav 2. i 3. Zakona.
 • Lot V: Za finanisranje/sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba sa invaliditetom zaposlenih u organizacijama osoba sa invaliditetom.