Osobe sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost kao osnovno zanimanje i osobe iz člana 56. stav 2. i 3. Zakona

Osobe sa invaliditetom koje obavljaju samostalnu djelatnost kao osnovno zanimanje i osobe iz člana 56. stav 2. i 3. Zakona tj. samostalni poduzetnik / poljoprivrednik koji je roditelj, dijete ili bračni drug osobi sa invaliditetom koju zapošljava, dužni su u skladu sa članom 52. i 65. stav 2. Zakona, uz zahtjev za isplatu novčane nadoknade i/ili subvencije neto plaće priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

Zahtjev za isplatu novčane naknade i subvencije se podnosi na obrascu ZNN 1, koji se može preuzeti OVDJE ili neposredno u poslovnim prostorijama Fonda.

a) Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji,

b) Ovjerenu kopiju rješenja o razvrstavanju pravnog lica prema djelatnosti,

c) Ovjerenu kopiju rješenja o invalidnosti ili nalaz ocjenu i mišljenje u skladu sa članom 8. aktuelnog Pravilnika,

d) Original ili ovjerenu kopiju Ugovora o radu ako je u pitanju zapošljavanje po članu 56. stav 2. i 3. Zakona,

e) Samostalni poduzetnik koji zapošljava osobu sa invaliditetom – (bračna odnosno rodbinska veza iz člana 56. stav 2. i 3. Zakona), dužan je dostaviti ovjerenu kopiju vjenčanog lista ili rodnog list s obzirom o kojoj se vrsti rodbinske veze radi iz člana 56. Zakona,

f) Original ili ovjerenu kopiju spiska prijavljenih radnika kod Porezne Uprave FBiH (ne starije od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva),

g) Ovjerenu kopiju potvrde banke ili ugovora sa bankom o otvaranju transakcijskog računa sa naznačenim brojem računa,

h) Za samostalnog poduzetnika koji plaća porez na dohodak paušalno, isti dostavlja akt nadležnog organa kojim se odobrava paušalno plaćanje poreza – ovjerena kopija,

i) Potpisanu platnu listu od strane poslodavca i osobe sa invaliditetom u smislu da je ista dobila platnu listu ako je u pitanju zapošljavanje po članu 56. stav 2. i 3. Zakona,

j) Ovjeren obrazac MIP-1023 od strane Porezne Uprave FBiH (ili elektronski predat obrazac) ako je u pitanju zapošljavanje po članu 56. stav 2. i 3. Zakona

k) Virmanske naloge ili izvode kao dokaz o uplaćenim porezima i doprinosima i neto plaćama za onaj broj uposlenih za koji je poslodavac izvršio obračun i plaćanje,

l) Od strane Porezne Uprave FBiH ovjeren obrazac Specifikacije 2001, 2001 A, 2002 ili 2002 A (ili elektronski predate Specifikacije),

Dokumenti od a) do h) se prilažu samo prilikom prvog podnošenja zahtjeva i u slučaju nastalih promjena na istim, a ostali dokumenti se prilažu uz svaki pojedinačni zahtjev.

Samostalnom poduzetniku koji plaća porez na dohodak na osnovu poslovnih knjiga nadoknada se vrši na osnovu godišnje prijave poreza na dohodak i dokaza o plaćanju istog. Zahtjev za nadoknadu poreza na dohodak podnosi se u tekućoj godini za prethodnu godinu. Uz zahtjev korisnik je dužan dostaviti Obrazac SPR-1053, godišnju prijavu poreza na dohodak te dokaz o plaćanju istoga.

Zahtjev za isplatu novčane nadoknade odnosno subvencije može se podnijeti po isteku obračunskog mjeseca ili tromjesječja tekuće godine, tj. zahtjev se podnosi u tekućem mjesecu za prethodni mjesec, ili prethodna tri mjeseca tekuće godine. Izuzetno, u prvom mjesecu tekuće godine zahtjev za isplatu novčane naknade odnosno subvencije može se podnijeti za posljednji jedan mjesec ili tri posljednja mjeseca prethodne godine.