Ko ima pravo na novčani stimulans ? 

subjekti

U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom u FBiH, a na osnovu Odluke Upravnog odbora o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu novčanog stimulansa, u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom („Sl. novine FBiH“ broj 9/10, u daljem tekstu: Zakon) i aktuelnim Pravilnikom o raspodjeli sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: Pravilnik), Fond prema godišnjem planu rada raspisuje javne pozive za dodjelu novčanog stimulansa za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Pravo na novčani stimulans mogu ostvariti pravno i drugo lice koje kao poslodavac zapošljava osobu sa invaliditetom čiji stepen invaliditeta je 60% i više, osobu s najmanje 70% tjelesnog oštećenja, ukoliko to oštećenje ima za posljedicu smanjenje radne sposobnosti u skladu sa Zakonom ili osobu sa umjerenom ili lahkom mentalnom retardacijom (intelektualnim teškoćama).
Fond neće uzeti u razmatranje aplikacije poslodavaca koji ne izvršavaju obaveze iz članova 18. i 19. Zakona ili ne ispunjavati obavezu popunjavanja i redovnog ažuriranja EP obrazaca za evidenciju o poslodavcima, platama i iznosu posebnog doprinosa, kao i zaposlenim osobama sa invaliditetom putem web aplikacije Fonda (http://ap.fond.ba), a koji u skladu sa Zakonom podliježu navedenim obavezama.
Poslodavci moraju ispunjavati i druge specifične uslove koji su definisani javnim pozivima.