Obavještavaju se korisnici prava na isplatu novčanih nadoknada i subvencija na platu za uposlene osobe sa invaliditetom da se Fond, zbog proglašenog stanja nesreće na području Federacije BiH, obratio nadležnim institucijama sa zahtjevom/molbom da se korisnicima prava na novčane nadoknade odnosno subvencije omoguće i uvaže kao valjani naknadno podnešeni Zahtjevi za isplatu novčanih nadoknada odnosno subvencija za mjesece tekuće godine, neovisno o trenutku podnošenja Zahtjeva u skladu sa članom 52. stav 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom.

Po zaprimanju odgovora nadležnih institucija, Fond će korisnike navedenog prava obavijestiti o istome putem Internet stranice Fonda (www.fond.ba).

Fond će se u svom postupanju u cijelosti voditi uputama i naredbama nadležnih kriznih štabova i Vlade Federacije BiH, te pozivamo sve korisnike sredstava da postupaju na isti način.